NAGS

Norske Amatørgeologers Sammenslutning

           

 

 

 

Årsberetning 2006

31 aktive geologiforeninger med 1229 betalende medlemmer var i tilsluttet NAGS i 2006 (tall pr 31.12.2006). 18 av disse har sendt inn årsmelding. Disse gir et bilde av svært ulike foreninger med aktiviteter som møter, foredrag, turer og kursvirksomhet omkring temaet geologi. De små foreningene synes fortsatt å slite med rekruttering, og flere sliter med å finne folk til å påta seg de ulike verv. Tross dette kan en registrere at enkelte foreninger i 2006 faktisk har økt medlemsantallet. F. eks har Haugalandforeningen økt fra 16 til 31 medlemmer.

 

Styret

Styret består av 5 personer. Arbeidet er basert på ulønnet frivillig arbeid. Dette har i 2006 fordelt seg på gruppearbeid/styremøter og selvstendig arbeid i periodene mellom styremøtene med prosjekter de enkelte er tildelt. Mye kommunikasjon skjer via telefon og ikke minst E-post. Mange arbeidstimer er blitt lagt ned helt vederlagsfritt slik som i foreningene. Styret har periodevis i 2006 slitt med sykdommer blant medlemmene, slik at aktivitetsnivået i forhold til ambisjonene har gått noe ned.

Det som har vært særlig i fokus for styrets arbeid i 2006 er følgende 2 punkter fra strategiplan for NAGS 2004-2008:


1.  Å få foreningene interessert i fellesskapet.

Det er mange foreninger, men få som deler. Hva må til for å få flere til å ta del i det som er felles? Hovedstrategien til styret har i 2006 hovedsak vært 

-         å generelt stimulere til økt samarbeid gjennom relasjons- og nettverksbygging.

-         Styrke de felles arrangementer som landsmøtet, Steintreffet og Geologiens dag.

 

Landsmøtet 2006 ble holdt på Hotel Sverre Sandnes 22. april. 11 foreninger var representert. Foruten de vanlige programpostene ble det lagt vekt på nettverksbygging. Sandnes Steinklubb gjorde her en prisverdig innsats som vertskap. De tilrettela festmiddag, ekskursjon i tillegg til at de på forhånd hadde vært ute i felten for å innsamle geologiske prøver fra ulike deler av sitt område slik at landsmøtedeltakerne kunne få med seg disse.  Denne vertskapsmodellen var både til Sandnes steinklubb og fellesskapets berikelse, og denne søkes ført videre på neste landsmøte.

 

Steintreffet 2006. Det 8. treffet var nok et vellykket treff i rekken. Også denne gang ble det trukket en stor ametyst­druse blant publikum som hadde skrevet seg opp. Arbeidet med treffet, både forberedelser og gjennomføring, overtas år for år i større og større grad av folk fra de lokale foreninger i Drammen og Vestfold. Arbeidet med treffet i 2007 er i god rute. Nå som tidligere år er Thor Sørlie landsstyrets mann i arbeidsgruppa.


- 2 -

 

Geologiens dag 2006. Geologiens Dag var igjen vellykket, selv om nok noen færre foreninger hadde arrangementer. Mange av foreningene hadde arrangementer i sitt nærmiljø, og fikk presentert seg og amatørgeologien for mange interesserte mennesker. NAGS som felles­organisasjon og lokalforeningen ble mer synlig for mange, også som en verdifull samarbeids­partner. For eksempel har forholdet til NGF blitt styrket av dette. Det blir Geologiens Dag igjen lørdag 15. september 2007, bla. etter initiativ fra NAGS. Vi håper enda flere foreninger benytter anledningen til å markere seg i lokalmiljøet

 

Nytt fra NAGS. I og med at det nå bare er 3 foreninger som ikke har e-postadresse, så har NAGS nå en bedre og billigere måte for hyppigere kontakt. Derfor ble det besluttet på slutten av 2006 å lage nyhetsskrivet ”Nytt fra NAGS”, der viktige felles ting blir tatt opp som tidligere ikke har fått plass i medlemsbladet vårt, STEIN. Responsen har så langt vært positiv

 

2. STEIN. Sørge for bedre planlegging og administrasjon av bladet.

Bladet vårt har trofast kommet ut med 4 numre i året, riktignok ikke alltid til den fastsatte tid. Det har i praksis vært et enmannsarbeid av Geir Wiik. Situasjonen forvaltningsmessig, både økonomisk og personell, for aksjeselskapet STEIN A/S har gjennom særlig de 2 siste årene økt i bekymringsnivå. Dette har blitt tatt opp på generalforsamlingene, men styret og daglig leder har ikke kunnet følge dette opp. Årsakene til dette er kompliserte, med momenter som en kombinasjon av i at styrearbeidet er et frivillig arbeid, bladets økonomi og redaktørens ofte egenrådige måte å handle på. Ressurser og krefter tappes av den grunn. Organisasjonsmodellen aksjeselskap er også noen numre større en hva vi mener å klare å håndtere. Til slutt valgte styret i NAGS etter samråd med en del av foreningene til å be styret i magasinet STEIN A/S å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslaget om en avvikling av A/S’et. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 19. november, der avviklingen ble vedtatt igangsatt. En egen avviklingskomité har arbeidet etter retningslinjen i aksjeloven, og det legges frem forslag til fremtidig drift av bladet på landsmøtet i 2007.

 

Økonomi

Økonomien er stabil og tilfredsstillende, men gir heller ikke rom for store ”sprell”.

 

Hjemmesiden www.nags.net

Hjemmesiden var i en periode noe stillestående grunnet mye andre arbeidsoppgaver for NAGS. På slutten av året overtok igjen Atle Michalsen som webmaster. Det hadde vært ønskelig at flere sendte inn bildemateriale og tekster, spesielt innenfor feltet sliping.

NAGS-kortet

Det ble utstedt 18 kort i 2006 (pluss noen hittil i år), slik at vi nå er oppe i ca. 150 kort. Vi regner med at bestillingene vil øke når fordelene ved kortet blir tydeligere. Arbeidet med fordeler har i den senere lagt litt i dødvanne pga. mer presserende oppgaver. Moss og Omegn Geologiforening har vært svært sjenerøse og gitt gratis adgang til Mossemessa med kortet.

En enkel liten bok om stein for folk flest
I
samarbeid med medlemmer i Vestfold geologiforening og Landbruksforlaget har Nags arbeidet med en liten felthåndbok om stein. Den blir utgitt i ”På-tur-serien”  i april 2007. NAGS blir presentert i denne med pekere til vår hjemmeside og bladet STEIN for dem som ønsker å vite mer. Håpet er at denne også kan bidra til litt rekruttering av nye medlemmer.

April 2007,

Knut Edvard Larsen      Thor Sørlie      Jan Strebel      Bjørn Otto Hansen      Peter Andresen