NAGS

Norske Amatørgeologers sammenslutning

 

LANDSTYRETS  ÅRSBERETNING  2002

 

 

 

Styret i NAGS

Landstyret opplever at 2002 har vært et godt arbeidsår. Det har vært holdt i alt fem styremøter i 2002. To av disse har vært hele weekender. Denne formen for styremøter har gjort at penger er spart og en har hatt god tid til å gå i dybden på flere saker. Referater fra alle møtene har blitt lagt ut på våre hjemmesider. På denne måten har foreningene mulighet til et bedre innsyn i styrets gjøremål. Den nystartede spalten i STEIN, lederens hjørne vil også synliggjøre hva landstyret gjør for den enkelte medlem i foreningene.

 

Foreningene. 

NAGS bestod ved årsskiftet av 36 aktive foreninger. Øvre Romerike Geologiforening ble  nedlagt etter at et medlem stilte mistillitsforslag mot formannen. Det var heller ingen andre som ønsket å påta seg ledervervet. Landstyret har planer om å prøve å få i gang en ny forening der, hvis mulig. Kongsberg geologiforening er også nedlagt grunnet mangel på ledelse. De aktive av foreningens medlemmer er gått inn i Drammen og omegn geologi- forening. I juli fikk vi også melding om at leder for Finnmark Gull og mineralklubb var gått bort, og med det gikk også det eneste kontaktledd landstyret hadde med denne klubben som hadde vært nede i lengre tid. 

Det totale antallet medlemmer i disse 35 foreningene vites ikke nøyaktig.  Foreningene er generelt dårlige til å sende årsmeldinger og lignende. Tolv foreninger sendte inn årsmelding for 2002 (Drammen, Fredrikstad, Gudbrandsdal, Halden, Harstad, Opdalitten, Sandnes. Sarpsborg, Solør, Telemark, Vestfold og Ålesund).  Antallet  blader som går til foreningene kan dog gi en pekepinn om antallet medlemmer. Ved årsskiftet var tallet 1743 eksemplarer (flere er familiemedlemskaper)

Enkelte av foreningene strever med passive medlemmer, synkende medlemstall og vanskeligheter  med å finne folk til å ta lederverv. Men dette er ikke hele bildet, årsrapporter  og andre meldinger viser også et rikt og varierende aktivitetsnivå. Ikke minst har dette vært der foreninger har tatt kontakt med hverandre og samhandlet f.eks. ved å utveksle turprogram,

arrangert felles møter og andre tiltak.

 

Landsmøtet 2002

Elleve foreninger  var representert ved  årets landsmøte. Foruten de sedvanlige landsmøte-sakene ble det også endelig vedtatt et sett med samler-etiske regler, som først hadde vært på  en høringsrunde i foreningene.  Det ble også arbeidet med tematikken ”Hva skal skje med min samling når jeg går bort ?” og omkring ”Tips og ideer til barnearbeid i foreningene”. Resultatet av dette vil foreningene kunne finne i ressurspermen som planlegges ferdig til landsmøtet 2003. Videre så ble også landsmøtets form og innhold gjenstand for diskusjon –ikke minst hvordan kan vi gjøre landsmøtet enda mer matnyttig for foreningene ?

 

Steintreffet på Eidsfoss

Det 4. steintreffet i rekken ble også  en suksess- vi  føler vi at blitt det treffstedet vi ønsket! Og vi er godt i gang med å planlegge det 5. i rekken.

 

Hjemmesidene.

Vi er fornøyd med den utviklingen som har vært på hjemmesidene. Tilbakemelding fra brukerne har bare vært positive. Vi kunne nok ønske at enda flere foreninger bidro med  å sende møteprogram o.l. slik at vår felleskalender kunne virkelig være felles for alle.  Oversikten over samtlige norske mineraler har også bygd seg opp til å bli et nyttig redskap for mineralsamlere.

 

Magasinet STEIN

Det som landstyret har brukt mye tid og energi på dette året er forhold omkring bladet vårt STEIN. Bladet er vårt viktigste ansikt utad, og det viktigste bindeledd foreningene i mellom.    Forholdene gjelder flere sider. Redaktør Geir Wiik som har vært redaktør for bladet siden 1988 har i de senere årene flere ganger  offentlig gitt utrykk for at han er gått lei, og gitt signaler om ønsket avløsning. Signalene har dog vært tvetydige. Mye av sakens kjerne har gått på at Geir i praksis alene har blitt overlatt alt ansvar for bladet. Det viser seg også at redaksjonskomiteen omtrent aldri har vært samlet for å legge planer for bladet,  styret i magasinet Stein har i året som gikk hatt vanskeligheter med å  samles til møte pga  geografiske avstander. Bladet har og tidvis båret preg av å være hastverksarbeid.  Sammen med deler av styret i magasinet STEIN har vi søkt å få klarlagt status, og satt i gang tiltak for å  bedre bladet, samt lette redaktørens arbeidssituasjon.  Solør og omegn geologiforening har overtatt lageret av gamle numre, Bjørn Otto Hansen har påtatt seg arbeidet med å føre regnskap for bladet (overtakelsen har dog blitt unødig forsinket av flere årsaker),  styret i NAGS påtatt seg å fungere som en redaksjonskomité som planlegger numrene, hjelper med å skaffe stoff, korrekturlesing, opprettelse av billedarkiv osv.

Som representant for  aksjemajoriteten i STEIN A/S, har vi også søkt å få komme til bunns i  de uklarheter som knytter seg til aksjeselskapets drift. Generalforsamlingen i fjor avslørte at opprettelsen av et aksjeselskap sett i ettertid ikke innfridde de forventninger en hadde til det.

Formen er et slitasjemoment på de som har måttet sitte alene med ansvaret.  Ikke minst har   uklarheter med antall aksjer,  manglende eller sen rapportering  både redaktørens og  regnskapet vært en kilde til bekymring. Landstyret tok derfor på vegne av foreningene initiativ til å innkalle styret i STEIN for å få disse ting avklart.  Dette er gjort så langt det er mulig ut fra de  dokumenter som er tilgjengelige. Det henvises for øvrig til årsrapport fra styret i  magasinet STEIN A/S. 

 

Andre saker

En av de mange sakene vi nå arbeider med  for tiden er et medlemskort/fordelskort for alle som er medlemmer  i  NAGS-foreningene. Vi tenker oss dette som et presentasjonskort som en kan legitimere sitt medlemskap i  NAGS  overfor grunneiere, museer og forhandlere. Dette  blir  en av sakene på landsmøtet i 2003.

 

 

Sandefjord  12.03.2003.

 

Knut Edvard Larsen

Leder NAGS