LANDSTYRETS  ÅRSBERETNING  2003

 Med tilbakeblikk på strategiperioden 2001-2003
 

Perioden 2001-2003 : Hva ville vi at NAGS skulle være og gjøre ?

På landsmøtet i 2001 vedtok vi en strategiplan for perioden 2001-2003 for hva NAGS, og ikke minst styret skulle prioritere av arbeidsoppgaver. 2003 var det siste året i denne perioden, og det vil derfor være på sin plass i denne årsberetningen, også å kaste et blikk bakover for å se hvorvidt målene vi satte er oppfylt eller ikke. Ikke minst fordi de fleste av disse sakene har det bli aktivt arbeidet med, og mange blitt fullført i 2003. Her tas med de sakene som det er jobbet med i 2003:

1. NAGS’ hjemmeside: www.nags.net. Mye arbeid er lagt ned i denne, ikke minst av Atle Michalsen og de forskjellige bidragsyterne til stoffet som er lagt ut. Hjemmesidene kan vi med rette være stolte av, og de fungerer som en god infokanal. Nærmere 35.000 treff er registrert de siste par årene. Det er dog kun et fåtall av foreningene som bidrar aktivt med stoff.

2. Å søke å bedre kommunikasjonen mellom styret og de enkelte foreningene og foreningene

seg i mellom : Styret opplever at de tiltak som er satt i verk for å stimulere til økt samspill foreningene seg i mellom synes å båret frukter. Vi kan spore økt felles aktiviteter på regionplan. Det gjelder i ikke minst turer. Det er langs denne veien vi må gå videre.

Når det gjelder kontakten mellom styret og foreningene, opplever styret at foreningene generelt tar for liten kontakt - det blir for det meste den andre veien. Et tiltak var NAGS-infoperm som ble laget ferdig i 2003 og distribuert til alle foreningene. Det er videre arbeidet med å styrke bladet Stein og vår hjemmeside som informasjonskanal slik at det enkelte medlem har bedre innsyn i hva landstyret foretar seg og er opptatt av. I løpet av 2003 har 20 av våre 36 foreninger blitt registret med e-postadresse, og de har begynt å bruke dette aktivt. Det er derfor et håp om at vi med dette verktøyet kan få styrket nettverket foreningene i mellom, og gjøre kontakten med styret enda bedre.

3. Lage et hefte med adresser for kontakter i steinmiljøet rundt i Norge. Høsten 2003 gikk det i flere runder ut til foreninger og enkeltpersoner en invitasjon til å bli med i en fortegnelse over steinsamlere i Norge. Førsteutgaven av dette heftet blir presentert på Landsmøtet 2004. Vi håper denne kan være med å bygge ut et sterkere nettverk mellom steinsamlere i Norge.

4. Å følge med i hva som skjer ang. evt. ny minerallov og arbeide for å bli høringsinstans.

I sommer sendte Nærings- og handelsdepartementet ut et helt nytt forslag til lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven) til høring. Det nye forslaget som ble sendt ut var et helt nytt bearbeidet forslag av NOU 1996: 11:Forslag til minerallov som ble trukket tilbake i mars 2000. Takket være medlemmer i Telemark Geologiforening ble landsstyret gjort oppmerksom på dette midt på sommeren, og vi tok straks kontakt med departementet for å bli høringsinstans. Noe vi ble, og tross kort frist (høringsfristen var 26 august) fikk vi sendt ut melding om dette til foreningene for å innhente synspunkter fra dem. Landstyret utarbeidet så et svar utfra synspunktene som kom inn. Svaret ble for øvrig trykket i STEIN.

Selv om ikke alle spørsmål som berører steinsamlere vil bli avklart med denne nye loven, vil den være en god forbedring fra gjeldende lovverk. Styret følger med i den videre utvikling av saken.

5 Å gjøre tilgjengelig for alle foreningene de forskjellige turguider som er laget i årenes løp ved å opprette et sentralt arkiv, og sørge for at nye blir laget. Samtlige NAGS turguider fra 1972 til 1995 som styret kjente til, ble i 2003 skannet inn på Cd-rom og er nå distribuert i ett eksemplar til alle foreningene som en del av NAGS infoperm. Noen nye ble også laget etter en enkel mal, og invitasjon til foreningene å lage minst en hver ble sendt ut. Kun Steinklubben, Oslo har så langt sendt inn turguider. Det er et stort tankekors at det er kun foreninger på Øst- og Sørlandet som er villig til å dele turbeskrivelser og guider med andre. Spørsmålet nå er: Når kommer det (enkle) guider fra foreningene i Midt-, Vest- og Nord-Norge ?

Det er også i perioden utarbeidet 5 turguider i forbindelse med Steintreffet på Eidsfoss.

6. NAGS-medlemskort / fordelskort. Etter flere runder med planlegging av utseende, hensikt, og distribusjonsmåte, sendte styret på høsten 2003 tilbud til foreningene om dette. Flere foreninger har allerede sendt inn bestilling, og de første kortene foreligger ferdig til landsmøtet. Foreningene ble også samtidig oppfordret til å gi oss innspill på lokale og landsdekkende firmaer eller institusjoner som vi kan henvende oss til fordel får våre medlemmer. Kun en forening så langt har gitt forslag. Det er trist, men vi håper at flere blir med å dra lasset fra neste år og ikke bare skummer fløten.

7 Steintreffet. Det 5. steintreffet på Eidsfoss fant som vanlig sted i juli, og var vellykket i forhold til målsettingen. Vi føler at vi har funnet den rette formen og tonen på treffet. Det har blitt et viktig kontaktpunkt for samlere i Norge.

Av andre arrangement så kan vi nevne at Moss og omegn geologiforening arrangerte i september sin tradisjonsrike Mossemessa. Opdalitten oa. forsøkte i 2003 å arrangere en "Nordenfjellske steinmesse", men denne ble avlyst av forskjellige årsaker. Sørlandet geologiforening i samarbeid med Iveland kommune søker å få til et steintreff på Iveland neste år. (Dette steintreffet er i tillegg til NAGS faste steintreff på Eidsfoss 2004)

8. Dersom gjennomførbart at alle foreningene får besøk av en fra styret en gang i løpet av en periode. Dette er det punktet som det har vært vanskeligst å få gjennomført grunnet økonomi. Det har vært foreninger på Østlandet som har invitert, og medlemmer av landstyret har besøkt foreningene med forskjellige foredrag.

9 Liste over alle godkjente mineraler som er godkjent i Norge. Denne er blitt utarbeidet av og lagt ut på våre hjemmesider og en kortversjon er trykket i heftet over steinsamlere. Når det gjelder hva som er riktig stavemåte av mineralnavn på norsk, så er det mye forvirring ute i klubbene. I 2003 har vi søkt å revidere listen etter gjeldene regler for norske mineralnavn. Denne har da forhåpentligvis blitt et enda bedre verktøy for oss.

STEIN

Det som er et stadig tilbakevendende problem som vi i styret helst skulle vært foruten, er problem tilknyttet bladet STEIN. Det er ikke til å komme bort i fra at aksjeselskapsformen med dens regelverk er et slitasjemoment. Bladet kom dog ut med 4 numre og det er blitt bedre. Det er også, etter at redaktøren nå har blitt avlastet på flere områder, behov for å se på den nå foreldede arbeidsinstruks og de økonomiske kompensasjoner for redaktør på nytt.

April 2004. For landstyret, Knut Edvard Larsen