NAGS-Norske Amatørgeologers Sammenslutning

Årsberetning 2005

Styrets arbeid

Styrets arbeid har fordelt seg på gruppearbeid/styremøter og selvstendig arbeid i periodene mellom styremøtene med prosjekter de enkelte er tildelt. Mye kommunikasjon skjer via telefon og ikke minst E-post.

Styremøter

Det har vært avholdt 3 styremøter. Det er færre enn det har pleid å være. Det ene møtet var en helg hvor det ble arbeidet i mange timer fordelt på flere dager. På den måten får vi gjort langt mer enn ved å samles en kveld nå og da. Det begrenser også kostnadene mye, bl.a. blir mye reiseutgifter spart på den måten. På grunn av travle tider og sykdom for styremedlemmene var det ikke mulig å ha en styrehelg på høsten.

Foreningene

Det har vært en del kontakt med foreningene, men det hadde vært ønskelig med mer. Gudbrandsdal Geologiforening måtte legge ned sin virksomhet fra 1.1.2006, grunnet synkende interesse. Selv om mange av de mindre foreningene sliter med lavt medlemstall og mangel på folk til verv, synes trenden å være at flere av de større foreningene nå er i vekst og driver godt. 16 av foreningene har sendt inn årsmelding for 2005, noe som er en positiv økning fra året før, og som gir et bedre redskap for styret å kunne "serve" foreningene.

Økonomi

Økonomien er stabil og tilfredsstillende, men gir heller ikke rom for store "sprell".

Landsmøtet 2005

Landsmøtet ble holdt på Park Hotel i Halden 23. april. 9 foreninger var representert. I tillegg til de vanlige programpostene var det en presentasjon av Geologiens Dag ved prosjektleder Anne Birkeland. Det ble også tid til en steintur før dagen ble avsluttet med 1700-tallsaften på Fredriksten festning.

Steintreffet på Eidsfoss

Det 7. treffet var nok et vellykket treff i rekken. Også denne gang ble det trukket en stor ametystdruse blant publikum som hadde skrevet seg opp. Arbeidet med treffet, både forberedelser og gjennomføring, overtas år for år i større og større grad av folk fra de lokale foreninger i Drammen og Vestfold. Arbeidet med treffet i 2006 er i god rute. Nå som tidligere år er Thor Sørlie landsstyrets mann i arbeidsgruppa.

Hjemmesiden www.nags.net

Hjemmesiden er under stadig utvikling og ajourhold, selv om oppdateringene pga kapasitetsproblem ikke har skjedd med den hurtighet som ønsket. Det er i hovedsak Knut Edvard Larsen og Trond Lindseth som har arbeidet med den. Det hadde vært ønskelig at flere sendte inn bildemateriale og tekster, spesielt innenfor feltet sliping.

STEIN

Bladet drives jevnt og stødig av vår utrettelige redaktør, Geir Henning Wiik. Den forretningsmessige/‌selskapsmessige siden går nå greit takket være regnskapsfører Bjørn Otto Hansen og styreformann Niels J. Abildgaard. Tingene har gått seg til, og vi kan anse oss som ferdige med viderverdighetene som overgangen til aksjeselskap medførte. Bladet har utviklet seg, men vi skulle som styre ønske at de muligheter som vi i styret har lagt til rette for at det kan skje god nøye korrekturlesing av bladet ble i større grad benyttet av redaktøren enn det faktisk blir gjort.

NAGS-kortet

Det ble utstedt 37 kort i 2005, slik at vi nå er oppe i nesten 120 kort. Vi regner med at bestillingene vil øke når fordelene ved kortet blir tydeligere. Arbeidet med fordeler har i den senere tid vært rettet mot rabattavtaler på tur/fritidsklær, sportsutstyr, bøker, kart og GPS-utstyr, verktøy mm. Det er Øivind Thoresen som har hovedansvar for arbeidet med fordelene.

Geologiens Dag

Geologiens Dag 2005 var en ubetinget suksess. Mange av foreningene hadde arrangementer i sitt nærmiljø, og fikk presentert seg og amatørgeologien for mange interesserte mennesker. Det blir Geologiens Dag igjen lørdag 9. september 2006. Vi håper enda flere foreninger benytter anledningen til å markere seg i lokalmiljøet.

April 2006,

Knut Edvard Larsen Thor Sørlie Jan Strebel Bjørn Otto Hansen Atle Michalsen