NAGS
         Norske Amatørgeologers sammenslutning
                          
                    LANDSTYRETS  ÅRSBERETNING  2001
 
 
Styret i NAGS
Det har vært holdt i alt 6 styremøter i 2001, og 48 saker er blitt behandlet. Sakene som er behandlet har vært i henhold til strategiplan for 2001-2003 og de retningslinjer som ligger i NAGS vedtekter. Alle referat fra styremøtene er lagt ut på NAGS hjemmesider, slik at det skal være åpent for alle hva styret arbeider med. Styret arbeider godt sammen. En del energi er brukt til å fornye og skape bedre arbeidsrutiner slik at vi kan bli et bedre redskap for NAGS.
 
Foreningene
Totalt 38 foreninger var tilsluttet NAGS ved årets slutt. Av disse var det dessverre 16 som ikke lot høre fra seg i løpet av året. Styret har gjort flere forsøk på kontakt med disse, men foreløpig uten resultat. De andre foreningene gir et svært variert og mangfoldig bilde, fra foreninger i vekst med mye aktiviteter, egne medlemsblader osv til de mer passive som sliter med synkende medlemsmasse. Det som synes å tegne seg som hovedproblemet for foreningene som sliter, er først og fremst at det generelt er vanskelig å finne frem til nye som er villige til å ta verv i foreningene. Her er en utfordring til å tenke nytt om strukturer og former.
Generelt opplever styret at foreningene tar for liten kontakt med og bruker oss i styret slik det er ønskelig.
Moss og omegn geologiforening feiret sitt 25 års jubileum i 2001.
 
NAGS hjemmesider.
I mai ble NAGS nye hjemmesider lagt ut på nett (http://www.nags.net ), dette ikke minst takket være Atle Michalsen fra Fredrikstad geologiforening , som også nå fungerer som webmaster.
Vi opplever at hjemmesidene har nå fått en svært tjenlig form og vil kunne være ressurs for foreningene. Her er det allerede lagt ut mye stoff som vil komme medlemmene til gode, og mer kommer etter hvert. Håpet er at disse hjemmesidene kan bli et av virkemidlene for å binde foreningene tettere i sammen.
 
Landsmøtet 2001
14 foreninger var representert ved årets landsmøte. Foruten de sedvanlige landsmøtesaker ble det også drøftet en fremlagt strategiplan, hjemmesidenes utforming, idéutveksling om hvordan en kan skape bedre kontakt foreningen i mellom, og ikke minst et utkast til samleretiske regler som etter behandlingen på landsmøtet ble sendt på høring rundt i foreningen for endelig vedtak på landsmøtet 2002.
 
Eidsfoss-treffet.
Også årets treff må sies å være en suksess, og vi i styret føler at vi har funnet frem til en tjenlig form på treffene. Rent økonomiske så kom en godt i balanse med et lite overskudd. Av overskuddet fikk Drammen og Omegn geologiforening og Vestfold geologiforening hver 500 kr. Vestfold geologiforening fikk i tillegg kr 500, - som en anerkjennelse for det store arbeidet de la ned i utstillingen om Vestfolds geologi, en flott utstilling som også kommer til å bli brukt på steintreffet i år.

Magasinet STEIN
Fra styret side har det vært uttrykt uro over at det tok for lang tid før selve styret ble konstituert etter valget på generalforsamlingen. Det må helt klart være det avtroppendes styres siste oppgave før det går av, å sørge for at neste styre kommer i gang og gis de nødvendige instrukser.
Bladet har forbedret seg layoutmessig til det bedre og stofftilfanget synes å være godt. Styret i NAGS har også kontinuerlig oppmuntret folk til å skrive.
Utifra de signaler som styret har fått av redaktør i løpet av året så synes det å være på tide å finne frem til alternative former som kan avlaste redaktørens i hans arbeid, samt tiltak for å minske kostnadene. Noen ideer er drøftet, og vil fortsatt bli drøftet i året som kommer. Konkret er en del av redaktørens arbeidsoppgaver nå overtatt helt eller delvis av andre (distribusjon, tilbud om hjelp til regnskapsførsel, indeksering). Det som gjenstår er å finne folk som kan hjelpe til med annonseakkvisisjon, lagerplass og distribusjon av eldre nr av STEIN, og folk som kan ta mer redaksjonelt ansvar i et redaksjonsteam.
 
Turguider
Det er blitt arbeidet med å gjøre alle tidligere guider tilgjengelige for foreningene. Det er samlet inn eldre guider. En planlegger å skanne disse inn elektronisk for å gjøre dem tilgjengelige på en CD-ROM som skal gis i ett-1- eksemplar til hver forening. Den er tenkt som arkiv og ressurs til foreningene. Arbeidet er ved årets slutt ikke helt sluttført, da vi ikke har innhentet alle forfatteres tillatelse ennå.
Det arbeides med planer for utarbeidelse av nye guider. Men responsen fra foreningene på gjentatte opprop om å sende inn materiale til en eventuell Norgesguide kan ikke sies å være overveldende stor. Vi fått 3 svar.
 
TAGF
Trøndelag amatørgeologiske forening (TAGF) som har vært medlem i NAGS siden 1977, meldte seg ut av NAGS etter enstemmig vedtak på sitt årsmøte den 7 mars. Bakgrunnen for denne utmeldingen var at styret i TAGF ønsket å si opp foreningens kollektive abonnement på STEIN. Hovedargumentet var at mer en halvparten av medlemskontingenten deres ble brukt til å betale bladet for medlemmene. Da STEIN er medlemsbladet til NAGS, så kunne ikke styret i NAGS behandle denne saken annerledes enn å ikke godta oppsigelsen av abonnementet med henvisning til de gjeldene de vedtekter og be om at saken ble tatt opp på deres årsmøte. Mye energi ble brukt til forklare og motivere til fortsatt samhold i NAGS, det ble også sendt en representant til årsmøtet deres, men sluttresultatet ble allikevel at de valgte å stå alene.
(Pr 16/05 kunne redaktør av Stein melde at 22 av TAGF s 90 medlemmer hadde tegnet privat abonnement på STEIN).
 
Saker som en arbeider med i styret på begynt i 2001 men ikke sluttført i 2001:
-         Liste over foredragsholdere som kan benyttes i NAGS-foreningene.
-         En undersøkelse for å klargjøre om foreningen har et juridisk ansvar dersom en i foreningen blir alvorlig skadet på tur.
-         Innhente tilbud om kollektive skadeforsikringsordninger .
-         Søke å få en klargjøring av gjeldende regler/lover for steinsamling, slik at dette blir lettere tilgjengelig for den enkelte medlem.
-         Utvikling av NAGS kort (medlems/presentasjonskort som også er et fordelskort)
-         En oppdatert fortegnelse over samlere, handlere og lignende. (Hvem hva hvor i Norden)
-         Konkretiseringer av nordisk samarbeid.
 
16.02.2002.
 
Knut Edvard Larsen
For styret i NAGS