NAGS

Norske Amatørgeologers Sammenslutning

                                                                                                                      NAGS

                                                                                                                      v/Knut Edvard Larsen

                                                                                                                      Geminiveien 13

                                                                                                                      3213  Sandefjord

                                                                                                                      Tlf. 33 45 18 18

                                                                                                                      knut.edvard.larsen@c2i.net

 Til Foreningene

                                                                                                                      Greåker, 28.02.07

 

Velkommen til landsmøte i NAGS!

 

Det går mot landsmøte igjen. Får vi se noen fra din forening denne gangen? Den beste kommunikasjonen har vi når vi treffes ansikt til ansikt, derfor er det viktig å samles til landsmøte!

I fjor startet noe som vi håper kan bli en tradisjon, nemlig at landsmøtet flytter rundt i landet med lokale foreninger som vertskap. Da hadde vi et svært bra arrangement hos Sandnes Steinklubb. I år fortsetter vi i Skien, med Telemark Geologiforening som vertskap og medarrangør.

Vi har sagt det før, men det kan ikke gjentas ofte nok: Det skal ikke være økonomien som hindrer noen forening å møte. Vi har et reisefordelingsfond, og formålet med det er at de foreningene som har lang vei ikke skal måtte betale mer for reisen enn de som har kort vei.

Videre drift av bladet STEIN. Aksjeselskapet Magasinet STEIN as ble vedtatt avviklet på den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor høst. Det var, og er, en klar forutsetning at bladet fortsatt skal utgis. Et avviklingsstyre har denne våren gjort en stor innsats for at avviklingen skal skje på en ryddig og bra måte. Vi skal bruke en del av tiden på landsmøtet denne gangen til å legge rammene for den videre utgivelsen av bladet. Vi forventer at de tilsendte papirer er studert på forhånd!

Et landsmøte rikt på opplevelser og hygge. Selv om vi har en stor sak på kartet denne gangen, skal vi også ha tid til den sosiale delen. Telemark Geologiforening har lagt opp en faglig del omkring Fensfeltet, en spesiell del av Norges geologi.

GEOLOGIENS DAG – lørdag 15. september 2007. Det er allerede klart at det blir Geologiens Dag i år, og nettstedet www.geologi.no/geologiensdag er i funksjon. Vi håper at alle foreningene satser på arrangementer denne dagen!

NAGS-kortet: Nye kort lages etter hvert som vi får bilder og lister over navn fra foreningene. Bildene skal være lagret med hele navnet på personen som filnavn (f.eks. Per_Hansen.jpg). Vi bruker kun portrettet, dvs. fra brystet og opp. Oppløsningen skal være litt lav, 150 kb filer er bra. Det er svært ønskelig at det følger med en Word-fil med navnene. Sendes pr. E-post, Cd eller diskett. Papirbilder kan brukes, men må skannes, så vi foretrekker digitale bilder. NB! De foreningene som har kort fra før må sende inn ”ferske” lister for 2007 for å få de nye oblatene for 2007.

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

for NAGS' landsstyre

 

 


                                  

          Jan Strebel

 sekretær


 

LANDSMØTET i NAGS 2007

 

Med dette inviteres alle medlemsforeningene i NAGS til å delta

på årets landsmøte

 

Sted:                    Thon Hotell Høyers, Skien

 

Tid:                      14. – 15.  april 2007

 

 Påmelding innen 20. mars 2007      

 

 

PROGRAM

Lørdag kl. 12:00 Lunsj

 

Lørdag kl. 13:00 Generalforsamling i Magasinet STEIN as

                            med henblikk på formell endelig avvikling

Lørdag kl. 14:00 Landsmøte i NAGS

DAGSORDEN

1.                 Godkjenning av innkallingen

2.                 Godkjenning av dagsorden

3.                 Valg av møteleder og referent

4.                 Landsstyrets årsberetning                                                  JS

5.                 Regnskap for NAGS 2006                                                 BOH

6.                 Budsjett for 2007                                                              BOH

7.                 NAGS Steintreff på Eidsfoss 2006 og 2007                        TS

8.                 Evt. arrangement av Nordisk stein- og mineralmesse 2007  

9.                 Status for reisefordelingsfond                                            BOH

10.             Medlemsbladet STEIN                                                      Avviklingsstyret

(forslag til ny driftsmodell mm., se nedenfor)

11.             Vedtektsendringer for NAGS                                             KEL

(forslag til endringer av § 8, 9 og 14, se nedenfor)

12.             Innkomne forslag:                                                            

(forslag fra BOG, se  vedlegg)

13.             Kontingent


14.             Valg                                                                     Valgkomiteen
                                                                            (Stig Larsen,
                                                                            Beate Lindseth og
                                                                            Harald Taagvold)

På valg:           Thor Sørlie, nestleder

                      Bjørn Otto Hansen, kasserer

                      1 medlem til valgkomiteen

Revisor

 

15.             Avslutning av det ordinære landsmøtet

PAUSE

Lørdag kl. 16:30  Fokus på tema

·        Geologiens dag 2007. Marianne Engdal, som er prosjektleder på landsbasis kommer og snakker om Geologiens Dag 2007 og Year of Global Earth 2008 .

·        Opptakt til søndagens ekskursjon. Vi viser et opptak av et program i serien ”Ut i Naturen” med innslag fra Fensfeltet og karbonatittvulkaner i Afrika.

 

Lørdag kl. 20:00 Festmiddag

Vi skal spise middag, og hygge oss utover kvelden. De lokale foreninger inviteres til å bli med på festen.

 

 

Søndag kl. 10:00 (presis) UT PÅ TUR!

Vi skal på busstur til Fensfeltet. Vi blir guidet gjennom en svært spesiell del av Norges geologi, hvor kanskje nøkkelen til hele klodens energiproblem ligger lagret i fjellet. Det blir også mulighet for litt mineralsamling, så husk hammer og meisel, vernebriller og emballasje! Se STEIN nr. 3/1993. Lunsj blir matpakke som smøres ved frokosten, kaffe ordnes av Telemarksforeningen.


FORSLAG SOM LEGGES FREM FOR LANDSMØTET 2007 TIL VEDTAK

 

De innkomne forslag gjelder alle magasinet STEIN og den videre drift av denne.

Det vises til ”Innstilling til landsmøtet fra Avviklingstyret i magasinet STEIN AS” for nærmere opplysninger. Det forutsettes at delegatene har lest og gjennomgått denne nøye

 

1. FORSLAG TIL  NY  § 9 som omhandler medlemsbladet

Vi forutsetter at innstillingen fra avviklingstyret er lest

Den gjeldende vedtekt lyder i sin helhet følgende:

 § 9. MEDLEMSBLADET

Tilsluttede foreninger må kjøpe dette i minst det antall som de er medlemmer. Kostnadene pr. blad vil være trykkeutgiftene fordelt på det totale antall medlemmer tilsluttet NAGS' medlemsforeninger.

Magasinet STEIN as fører regnskap for selskapet i henhold til aksjelovens bestemmelser, og selskapet deler ut utbytte etter generalforsamlingens vedtak.

 

Landstyrets forslag (med bakgrunn i innstilling fra avviklingstyret) til ny § 9:

 

§ 9 MEDLEMSBLADET

 

a)      Formålet med medlemsbladet er:
- å holde medlemmene i foreningene og andre geologinteresserte orientert om hva som skjer innen det vide feltet stein/geologi som hobby gjennom populærvitenskaplige reportasjer, intervjuer og nyheter.
-  Være informasjons- og debattorgan for NAGS.

b)      Tilsluttede foreninger må kjøpe dette i minst det antall som de har betalende medlemskap i foreningen. Kostnadene pr. blad vil være trykkeutgiftene fordelt på det totale antall medlemmer tilsluttet NAGS' medlemsforeninger.

c)      Landmøtet vedtar de overordnede retningslinjer for bladet som budsjettramme, hvilke godtgjørelser som skal gis for ulike tjenester, bladets pris (kontingent), hvem som skal redaktøransvaret, velger regnskapsfører, samt vedtar de nødvendige instrukser og arbeidskontrakter.

d)       Redaktør har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og produksjon av denne. Han rapporterer årlig til Landsmøtet og jevnlig i løpet av året til landstyret.

e)      Hver forening utpeker en bladkontakt. Vedkommende er den som redaktør og kasserer kan henvende seg direkte til for spørsmål som har med antall blader foreningen skal ha, innhenting av annonser lokalt samt artikkelstoff til bladet.

 

2. FORSLAG TIL REDAKSJONELL ENDRING AV  § 8, 14 d)

 

Som en konsekvens av at magasinet STEIN A/S er oppløst, vil naturlig § 8, 14, d) falle bort. Den omhandler hva som skal velges på landsmøtet og lyder:  ” Kandidater til valg av styret i Magasinet STEIN a/s, for 2 år”

 

Landstyrets forslag til vedtak:

§8, 14 d) strykes

 

 

 

 

3. FORSLAG TIL REDAKSJONELL ENDRING AV  ET AV BEGREPENE I VEDTEKTENE.

 

Vedtektene bruker betegnelsen ”representantskapet” og ”landsmøtet”. Det første er et arkaisk gammelt uttrykk som har sin bakgrunn i tidligere NAGS historie. Landstyret foreslår at uttrykket ”representantskapet” i vedtektene byttes ut med det mer gangbare ”Landsmøtet”.

 

Landstyrets forslag til vedtak:

Begrepet ”represntantskapet” som brukes  i vedtektene byttes ut med ordet ”landsmøtet”

 

 

4. MODELL FOR VIDERE DRIFT AV STEIN

 Se innstilling fra avviklingsstyret. Landstyret vil også utfra dagens situasjon foreslå som modell det fremlagte modell c). Det vil være lettere å rekruttere folk til å sitte i styrer og verv samtidig som vi sørger for at foreningsmedlemmene fortsatt får STEIN.

Geir H.Wiik har sagt seg positiv til denne modellen, og  vil kunne oppfylle de tjenester som ønskes kjøpt gjennom sitt firma Hadeland Bergverk Media, slik  han også gjorde i forholdet til magasinet STEIN A/S. Kort sagt NAGS og foreningsmedlemmene får STEIN som før, til samme pris, samme antall numre, og Geir lager bladet med den knowhow han har.

 

Den enkleste formen for en slik modell er at NAGS’ kasserer fakturerer foreningene for det antall blader de skal ha iflg vedtektene. Pengene som kommer inn går på egen STEIN- konto. Hadeland Bergverk Media får så en fast sum pr nummer (Tilsvarende trykkeriutgifter jfr vedtektene).  Andre inntekter f.eks enkeltabonnenter, annonsesalg osv tilfaller Hadeland Bergverk Media, siden det er dette firma som drifter dette. NAGS bare kjøper tjenesten , et produkt, magasinet STEIN som medlemsblad til medlemmene: Firmaet kan også  gi provisjon av annonsesalg til kontaktperson i foreningene.

 

Det forutsettes i dette forslaget at NAGS er eier/utgiver av bladet og at redaktør har det redaksjonelle ansvaret for innholdet regulert utfra formålet med bladet og redaktørplakaten.

 

En skisse til en evt  kontrakt og budsjett  vil bli lagt frem på landsmøtet.

 

Landstyrets forslag til vedtak:

Landsmøtet går inn at en for en forsøksperiode for 2 år kjøper tjenesten med å produsere

vårt medlemsblad, magasinet  STEIN, av Geir H. Wiik sitt firma, Hadeland Bergverk

Media. Denne tjenesten inkluderer alt redaksjonelt arbeid samt prepress (grafisk

arbeid/ombrekking/layout), kontakt med trykkeriet og innhenting av det stoff og annonser

som er nødvendig for å kunne utgi magasinet STEIN. Landstyret gis fullmakt til på

landsmøtets vegne å inngå en 2årig, fornybar kontrakt med dette firma utfra de momenter

som kom frem på landsmøtet.

 

5. FORSLAG FRA BERGEN OG OMEGN GEOLOGIFORENING
Vedr. kompensasjon for distribueringen av bladet STEIN til foreningene

Se eget skriv fra BOG.

BOG s forslag til vedtak: (redigert av landstyret)

BOG gis 1 kr pr blad pr utsendelse i kompensasjon for pakking og utsendelse av bladene til

foreningene. BOG fakturerer selv foreningene.

 

 

 


 

Opplysninger

 

Det er reservert rom på Thon Hotell Høyers, Skien, hvor også møtene skal finne sted. http://www.thonhotels.no/hoyers 

 

Priser: Kr 1215.- pr. person pr. døgn i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom 270,-. I prisen inngår lunsj lørdag, konferansepakke med kaffe og kake, middag lørdag kveld og frokost søndag. Rommene har WC, dusj eller badekar, TV. Noen rom er tilrettelagt for trådløst nettverk (pris 90,-/4 t, 120,-/12 t, 150,-/24 t). Merk av på påmeldingen om du ønsker et rom innenfor dekningen av trådløst nettverk. Ekstra overnatting fra fredag til lørdag i dobbeltrom kr 490,- pr. person inkl. frokost. Tillegg for enkeltrom 270,-. Matpakkelunsj søndag kr 75,-. For de som ikke overnatter: Lunsj kr 195,-. Middag kr 315,-. Konferanse­pakke med kaffe og kake kr 215,- (obligatorisk).

 

Vi må, som alltid, ta et lite forbehold om at vi ikke kan love alle som i utgangs­punktet vil ha det, enkeltrom hvis tilstrømningen blir veldig stor. Vi må da la noen dele rom. Dette regner vi med å løse i minnelighet på en slik måte at alle blir fornøyde, så ikke ta noen sorger på forskudd!

 

Vi regner med, og synes dessuten det er hyggelig, at de aller fleste kommer til lunsj på lørdag. Vennligst vær omhyggelig ved utfylling av påmeldingen!

 

Alle deltakerne betaler sine omkostninger til opphold og overnatting senest ved avreise. NAGS-foreninger som holder til innen en radius på 100 km fra møtestedet finansierer deltakernes reise og omkostninger selv. Foreninger som holder til utenfor dette området kan få dekket reisekostnadene for en deltaker med fradrag av kr 400,-. Hvis reisekassen tillater det, vil det bli gitt tilskudd til ytterligere en deltaker pr. forening. Reiseregninger må være NAGS’ kasserer i hende senest to måneder etter Landsmøtet.

 

Vi minner om at foreningene ifølge statuttene skal sende inn sine årsberetninger i god tid før landsmøtet. Vi ønsker også medlemslistene!

 

 

VEL MØTT!

 

 

Til de foreningene som ikke sender representanter

Det er mange foreninger styret i NAGS verken ser eller hører noe til. Ta kontakt med oss! Vi biter ikke! Derimot er vi svært interessert i å høre litt om hvordan det står til i alle foreninger i vårt langstrakte land.

Ring eller skriv til:         Knut Edvard Larsen, Geminiveien 13, 3213 Sandefjord, tlf. 33 45 18 18

E-post: knut.edvard.larsen@c2i.net

 


Påmelding

 

NAGS landsmøte 14. – 15. april 2007

Sted: Thon Hotell Høyers, Skien

Forening:                                                                                ønsker å melde på følgende:

 

 

Navn:                                                                                                                                  

 

Adresse:                                                                                                                                                      

                                                            Telefon                                            

 

E-post                                                                                                                                  

 

Navn:                                                                                                                                  

 

Adresse:                                                                                                                                                      

                                                            Telefon                                            

 

E-post                                                                                                          

 

Kontaktperson:                                                                                                                  

 

 

Vi ønsker at det bestilles:       enkeltrom       dobbeltrom for oss fra fredag til lørdag.

Vi ønsker at det bestilles:       enkeltrom       dobbeltrom for oss fra lørdag til søndag.

Antall til lunsj lørdag:        . Antall til middag lørdag:       .

Antall som skal være med på bussturen søndag:       . Antall matpakkelunsj:       .

Ønsker rom for røyker:       Ikke-røyker:        (spesifiser ytterligere om nødvendig).

Ønsker rom med mulighet for trådløst nettverk:       .

 

Jeg/vi skal også delta på generalforsamlingen i Magasinet STEIN as på lørdag:

(navn):                                                                                                                                 

Evt. andre opplysninger:                                                                                                   

 

PÅMELDINGSFRIST: 20. mars 2007

 

Skriftlig påmeldingen sendes:

 

NAGS v/Bjørn Otto Hansen                    E-post: othansen@online.no

Gamle Riksvei 67                                              Mobil - SMS: 901 87 141

3057 Solbergelva                                   Ved spørsmål ring 32 87 04 58