Referat

 

Landsmøte i NAGS

 

 

Sted:                Thon Hotell Høyers, Skien

Tid:                  14-15 april 2007

Tilstede:           Fra NAGS’ landsstyre:            Knut Edvard Larsen         leder

                                                                       Thor Sørlie                      nestleder

                                                                       Bjørn Otto Hansen           kasserer

                                                                       Jan Strebel                       sekretær

                                                                       Peter Andresen                Styremedlem

                        Fra valgkomiteen:                    Stig Larsen

                        Fra foreningene: 13 delegater. 12 foreninger var representert.

Deltagerliste følger vedlagt.

 

Før landsmøtet tok til ble den avsluttende generalforsamlingen i Magasinet STEIN as avholdt. Her ble regnskapene for 2006 og avviklingsregnskapet for 2007 godkjent, og AS’et ble da besluttet endelig oppløst. Fra generalforsamlingen finnes eget referat. Under general­forsamlingen hilste Jan Rønjom fra Telemark Geologiforening velkommen til Skien og Hotell Høyers, byens eldste hotell.

 

Så til landsmøtet i NAGS:

NAGS’ leder Knut Edvard Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen, spesielt til Ålesund og Omegn Geologiforening, som var representert for første gang. Peter Andresen og Knut Edvard Larsen hadde tatt fram noen mineralstuffer fra den lokale geologien, som delegatene kunne forsyne seg med etter møtet. Så var det over til dagsorden:

 

1,2,3.   Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. Knut Edvard ble valgt til møteleder og undertegnede til referent.

4.                  Landsstyrets årsberetning for 2006 ble lest opp av Jan Strebel. Det ble spørsmål fra salen omkring hvorfor aksjeselskapet Magasinet STEIN as skulle avvikles, og hvordan det skulle gå videre med bladet. Knut Edvard svarte og orienterte. Årsberetningen ble godkjent.

5.                  Regnskap for 2006. Bjørn Otto Hansen refererte regnskapet for NAGS, og forklarte litt om en del av postene. Regnskapet viser et overskudd på kr 6622 mot budsjettert overskudd kr 700. Regnskapet ble godkjent.

6.                  Budsjett for 2007. Bjørn Otto gikk gjennom budsjettet som viser et lite overskudd, kr 300. Budsjettet er svakere enn i fjor fordi sponsoren til hjemmesiden er falt bort. Knut Edvard oppfordret de tilstedeværende til å hjelpe til med å finne fram til en ny. Budsjettet ble godkjent.

7.                  Steintreffet på Eidsfoss. Thor Sørlie fortalte litt fra treffet i fjor og om planene for årets treff. Fjorårets treff gikk med et pent overskudd, som ble delt mellom foreningene i Drammen og Vestfold og NAGS. Forhåndspåmelding har sikret at mye av bordplassen allerede er bortbestilt. Utstillerne har fått beskjed om at giftige mineraler ting varer som ikke har noe på et steintreff å gjøre ikke aksepteres. Årets plakat og folder var klare, laget av Trond Lindseth, Drammen og omegn Geologiforening.


  2 

8.                  NAGS-messer. Ingen foreninger har så langt søkt om å ha NAGS-messe i 2008. Jan Erik Edvardsen fra Moss og Omegn Geologiforening fortalte litt om planene for Mossemessa, som blir siste helg i september. De vil i år innskjerpe typen utstillere og vareutvalg, og det vil ikke bli tillatt å utøve healing på messa.

9.                  Reisefordelingsfondet. Fondet sto ved årsskiftet i 21 050 kroner. Bjørn Otto delte ut skjema for søknad om reisestøtte. Hensikten med fondet er at det ikke skal koste de foreningene som har lang vei mer å være med på landsmøtene enn de som har kort vei.

10.              Medlemsbladet STEIN. Knut Edvard viste fram en del sider fra det kommende nummer 1/07, som Bjørn Holt fungerer som redaktør for under redaktør Geir Henning Wiiks permisjon.  Det viste et ryddig oppsett. Foreningene ble oppfordret til å komme med tilbakemeldinger på layouten.

11.              Vedtektsendringer. Det forelå en del forslag om vedtektsendringer som følger av at AS’et som har gitt ut medlemsbladet er besluttet avviklet. Etter en del debatt rundt formuleringene ble § 9 i vedtektene vedtatt lydende slik:

§ 9 MEDLEMSBLADET

a)      Formålet med medlemsbladet er:

-  å holde medlemmene i foreningene og geologinteresserte orientert om hva

   som skjer innen det vide feltet geologi som hobby gjennom

   populærvitenskaplige artikler, reportasjer, intervjuer og nyheter.

-  Være informasjons og debattorgan for NAGS.

b)      Tilsluttede foreninger må kjøpe dette i minst det antall som de har betalende medlemskap i foreningen. Kostnadene pr. blad vil være trykkeutgiftene fordelt på det totale antall medlemmer tilsluttet NAGS' medlemsforeninger.

c)      Landmøtet vedtar de overordnede retningslinjer for bladet som budsjettramme, hvilke godtgjørelser som skal gis for ulike tjenester, bladets pris (kontingent), hvem som skal ha redaktøransvaret, velger regnskapsfører, samt vedtar de nødvendige instrukser og arbeidskontrakter.

d)      Redaktør har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og produksjon av dette. Han rapporterer årlig til Landsmøtet og jevnlig i løpet av året til landstyret.

e)      Hver forening utpeker en bladkontakt. Vedkommende er den som redaktør og kasserer kan henvende seg direkte til for spørsmål som har med antall blader foreningen skal ha, innhenting av annonser lokalt samt artikkelstoff til bladet.

Dessuten skal punkt 14: d) i § 8 LANDSMØTET strykes. Punktet gjelder valg av kandidater til styret i Magasinet STEIN as, som bortfaller når AS’et avvikles. Det ble også bestemt at landsstyret foretar en redaksjonell gjennomgang av vedtektene. Den gamle betegnelsen ”representantskapet” er foreldet, og erstattes med ”landsmøtet”.

12.              Innkomne forslag. Det forelå et forslag fra landstyret til modell for den videre drift av medlemsbladet STEIN. Forslaget ble gjennomgått og nøye vurdert. Etter en del ordskifte der man bl.a. var innom noen alternative formuleringer, ble forslaget vedtatt slik det opprinnelig forelå. Det lyder slik:

Landstyrets vedtak:

Landsmøtet går inn at en for en forsøksperiode for 2 år kjøper tjenesten med å produsere vårt medlemsblad, magasinet STEIN, av Geir H. Wiiks firma Hadeland Bergverk Media. Denne tjenesten inkluderer alt redaksjonelt arbeid samt prepress


  3 

(grafisk arbeid/ombrekking/layout), kontakt med trykkeriet og innhenting av det stoff og annonser som er nødvendig for å kunne utgi magasinet STEIN. Landstyret gis fullmakt til på landsmøtets vegne å inngå en 2-årig, fornybar kontrakt med dette firma ut fra de momenter som kom frem på landsmøtet.

Det forelå også et forslag fra Bergen og Omegn Geologiforening vedrørende betaling for pakking og utsendelse av bladet. Det ble også enstemmig vedtatt.

Vedtak:

BOG gis 1 kr pr blad pr utsendelse i kompensasjon for pakking og utsendelse av bladene til foreningene. BOG fakturerer selv foreningene.

13.              Kontingent. Kontingenten blir uforandret.

14.              Valg. Stig Larsen la fram valgkomiteens forslag. Resultatet av valget ble slik, i tråd med valgkomiteens innstilling (alle valg er for to år om ikke annet skrives):

Landsstyret:      Karin Vethe (Vestfold) ble valgt som kasserer.

                        Turid Bjørnsen (Moss) ble valgt som styremedlem.

Peter Andresen (Vestfold/Telemark) rykker opp som nestleder for resten av sin valgperiode, dvs. ett år. Dette ble bestemt på stedet.

Valgkomité:      Jon Anders Karlsen (Moss) ble valgt som nytt medlem. Beate Lindseth (Drammen) og Harald Taagvold (Oppdal) sitter ett år til.

Revisor:            Niels J. Abildgaard (Oslo) ble valgt som revisor. Kari Larsen (Vestfold) sitter som varamann for revisor ett år til.

 

16.              Overrekkelse av gaver. Thor Sørlie og Bjørn Otto Hansen gikk i år ut av landsstyret etter hhv. 10 år som nestleder og 6 år som kasserer. Knut Edvard takket dem for flott innsats og overrakte boka ”Landet blir til”.

 

17.              Dermed var den formelle delen av landsmøtet slutt. Knut Edvard takket for deltagelse og engasjement.

Geologiens dag. Prosjektleder Marianne Engdal var forhindret fra å komme på landsmøtet, men hadde sendt oss et brev som ble lest opp av Astrid Haugen. Foreningene oppfordres til å melde seg på som arrangører så tidlig som mulig.

Marianne Engdal har telefon 73 90 40 91, mobil 930 94 918, E-post marianne.engdal@ngu.no

Hjemmesiden på Internett er også i år www.geologiensdag.no.

Planeten Jordas år. 2008 er utpekt til Planeten Jordas År i regi av FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (UNESCO) og den internasjonale unionen for geologisk vitenskap (IUGS). Aktivitetene vi starte i 2007 og strekke seg inn i 2009. Knut Edvard er med komiteen som arbeider med det norske formidlingsprogrammet. Link til mer informasjon finnes på www.geologi.no.

E E E

Etter en god pause på hotellets terrasse var det felles middag i restauranten. Deretter var det sosialt samvær i salongene, med steinprat og lagkonkurranse med geologiske spørsmål, laget av Knut Edvard.


  4 

Søndag 15. juni.

Søndagen opprant med samme gode vær som lørdag, og det var klart for tur. Vi stablet oss sammen i bilene og satte kursen mot Fensfeltet. Fensfeltet er et veldig spesielt område geologisk sett, og har fått ny aktualitet i forbindelse med at det er lokalisert store forekomster av grunnstoffet Thorium, som kan bli framtidas energikilde.

Første stopp var ved Fen skole(?), hvor vi ble møtt av representanter fra Ulefoss historielag. Han fortalte om gruvevirksomhet og industri knyttet til denne i Ulefoss. Vi kjørte så videre ned gjennom Ulefoss og til den første forekomsten Hydrobruddet hvor de hadde tatt ut søvitt. Her fant vi gode prøver av bergartene søvitt (med pyroklor krystaller), damtjernitt, fenitt. Så bar det videre, til Søve gruver, hvor vi fant heksagonale krystaller av diaoyudaitt, et radioaktivt slaggprodukt etter niobproduksjon. Siste forekomst var en veiskjæring nær Fen jerngruver, hvor det var blottet en tynn gang med romanechitt med mikrokrystaller av samme foruten barytt og pyrolusitt. Prøver av bergarten rødbergitt (thoriumholdig) fant vi også. Der spiste vi også nisten, før vi dro videre hver til sitt.

(Det finnes for øvrig en delikat, men dessverre noe uferdig Internettside om Fensfeltet, med mange opplysninger. Adressen er http://www.fensfeltet.no )

 

Referat: Jan Strebel

 


 

Deltagere    NAGS’ Landsmøte  i  Skien  2007

 

Navn                                                       Forening

 

Knut Edvard Larsen                                        Leder NAGS

Thor Sørlie                                                      Nestleder NAGS / Halden GF

Bjørn Otto Hansen                                          Kasserer NAGS / Drammen og Omegn GF

Jan Strebel                                                      Sekretær NAGS / Sarpsborg GF

Peter Andresen                                               Styremedlem NAGS / Telemark GF

Johannes Vandaskog                                       Haugaland Geologiforening

Jan Erik Edvardsen                                         Moss og Omegn GF

Bodil Anette R. Johansen                                Moss og Omegn GF

Johannes Hanto                                               Oslo og Omegn Geologiforening

Astrid Haugen                                                 Oslo og Omegn Geologiforening

Ola Bredalen                                                   Solør og Omegn Geologiforening

Henry Fredriksen                                            Sunnhordland Geologiforening

Harald Breivik                                                 Sørlandets GF

Arnhild Larsen                                                 Telemark GF

Stig Larsen                                                      Vestfold GF og valgkommiteen

Siv Brandal Godø                                           Ålesund og Omegn Geologiforening

Hilde Vestre                                                    Ålesund og Omegn Geologiforening

Hans Vidar Ellingsen                                       Observatør