SAMLER-ETISKE REGLER FOR NAGS  


         Utkast til høring i foreningene. Behandlet under Landsmøtet 10/03-2001

         Det er lagt vekt på at disse reglene skal være ett av NAGS ansikt utad.

 

1.     Medlemmer  i foreninger tilsluttet NAGS har et medlemskort som legitimerer dem

som medlemmer i en NAGS-forening.

 

2.     Alle som leter etter mineraler, fossiler eller annen stein, skal følge gjeldende

norske lover og forskrifter.

 

3.     Innhent alltid tillatelse hos grunneier før en samler på privateid område. Skader

 på andres område  skal unngås. Det er en selvfølge at en rydder opp etter seg

før en  forlater forekomsten. Forsøpling og steinsamling hører ikke sammen.

 

4.     Å bruke sprengstoff, maskinelle hjelpemidler eller tungt verktøy  hører vanligvis ikke med til en amatørgeologs virksomhet. Skulle dette unntaksvis være  nødvendig, må tillatelse fra rette myndighet og grunneier først innhentes.

 

5.     Viktige eller vitenskapelige interessante funn eller forekomster bør komme forskningen til gode gjennom rapportering og nært samarbeid med lokale og nasjonale geologiske institusjoner.

 

6.     Det normale er at en samler til egen samling og til  bytting. Unntatt er de situasjoner der materiale for alltid vil gå tapt p.g.a. anleggsvirksomhet, steinbrudd i drift eller lignende, dersom dette ikke blir tatt vare på gjennom en amatørgeologs virksomhet.

 

7.     En innsamlet stein uten eksakte og sanne opplysninger om funnsted o.l. har forringet vitenskapelig verdi, derfor bør amatørgeologen bestrebe seg på å dokumentere sin samling ved en eller annen form for katalog eller kartotek over samlingen.

 

8.     Byttes eller selges  et mineral, fossil e.l. så skal vanlig handelsskikk følges. Det bør merkes spesielt dersom stuffen er reparert, komplettert, kjemisk renset eller på annen måte bearbeidet. Sanne opplysninger om funnsted skal alltid gis.