REFERAT - LANDSMØTE I NAGS


Sted:                Sarpsborg Vandrerhjem Tuneheimen, Sarpsborg

Tid:                  10. mars 2001

Tilstede:            Fra NAGS’ landsstyre:   Knut Edvard Larsen       leder
                                                                Thor Sørlie                    nestleder
                                                                Niels J. Abildgaard        kasserer
                                                                Ørnulf L. Nordli            styremedlem     
                                                                Jan Strebel                          sekretær

                        Fra foreningene: 20 delegater. 13, etter hvert 14 foreninger var representert.

Deltagerliste følger vedlagt.

NAGS’ leder Knut Edvard Larsen åpnet møtet, ønsket velkommen og leste fra ”Askeladden og de gode hjelperne”. Han orienterte også om papirene som var lagt ut til delegatene, samt konvolutt med steinfrimerker og førstedagsstempel og to stuffer (staurolitt og rhodizitt fra Madagaskar) som hver delegat fikk som gave. Så var det over til dagsorden:

 

1,2,3.   Innkalling og dagsorden ble godkjent. Knut Edvard ble valgt til møteleder og undertegnede til referent.

4.                  Landsstyrets årsberetning for 2000 ble lest opp av Jan Strebel. ”Formann” og ”nestformann” ble korrigert til ”leder” og ”nestleder” i hht. vedtektene. Svein Sandbugt fra MOG ga utfyllende kommentarer om Mossemessa. Beretningen ble tatt til etterretning.

5.                  Regnskapet for NAGS for 2000 ble presentert av Niels J. Abildgaard, som også ga utfyllende kommentarer. Det ble noe diskusjon rundt angivelsen av størrelsen på NAGS’ aksjepost i Magasinet STEIN as. Revisjonsberetningen ble lagt fram. Landsstyret ble innrømmet ansvarsfrihet.

6.                  Budsjett for 2001. Niels gikk gjennom forslaget til budsjett for 2001. Det viser et underskudd på kr 2000,-. Budsjettet ble godkjent.

7.                  Steintreffet på Eidsfoss. Thor Sørlie fortalte litt om treffet 2000, og om planene for treffet i 2001. Det var noen kommentarer fra salen, både ros og forslag til ting som kan gjøres bedre. Brosjyre og plakat for neste treff ble presentert og senere delt ut.

8.                  NAGS-messe 2000. Mossemessa var NAGS-messe. Svein Sandbugt forklarte om messeregnskapet. Overskuddet fra messa er i underkant av kr 2000,-. Svein leste også opp avtalen mellom MOG og NAGS. MOG mener NAGS har oppfylt sin del av avtalen dårlig. Disse tingene skyldes at avtalen først ble undertegnet så sent som to uker før messa. Svein foreslår at man arbeider fram avtaler på generell basis i god tid. NAGS er åpne for samarbeid med alle foreninger.

9.                  Vedtektsendring. Etter noe diskusjon om detaljer ble § 8 enstemmig vedtatt endret med en liten justering i forhold til landsstyrets forslag. § 8 har nå denne ordlyd:

 

 


– 2 –

§ 8.                LANDSMØTET

Når representantskapet møtes til landsmøte, skal følgende saker behandles:

                 1:                Godkjenning av innkallingen

                 2:                Godkjenning av dagsorden

                 3:                Valg av møteleder og referent

                 4:                Landsstyrets årsberetning

                 5:                Regnskap

                 6:                Arrangement av Nordisk Stein og Mineralmesse

                 7:                Messeregnskap, messefond, reisefordelingsfond

                 8:                Medlemsbladet

                 9:                Vedtektsendringer

                10:                Innkomne forslag

                11:                Kontingent

                12:                Valg av:

                                a) Leder, sekretær og styremedlem det ene året.

                                    Nestleder og kasserer og det andre året.

                                b) Revisor med varamann for 2 år.

                                c) Valgkomité for 2 år.

                                d) Kandidater til valg av styret i Magasinet STEIN as, for 2 år.

Landsmøtet skal legge vekt på kontinuitet i styret. Valgene skjer ved simpelt flertall.

 

Landsstyret skal dessuten forberede en vedtektsendring neste år der steintreffet og budsjett inngår som poster på dagsorden.

10.              Forslag fra foreningene. Knut Edvard orienterte om et forslag fra Sandnes Steinklubb som var kommet for sent inn til å behandles på årets møte.

11.              Kontingent. Dette ble debattert noe.  Kontingenten ble øket til kr 30,- som landsstyret hadde foreslått. Under debatten, som dreide seg om NAGS’ økonomi, tilbød Solør og omegn GF seg å dekke reiseutgifter hvis foreningen kan få besøk fra landsstyret.

12.              Valg. Hans Vidar Ellingsen presenterte valgkomiteens forslag. Landsstyret la fram kandidater til styret i Magasinet STEIN as. Niels J. Abildgaard ble foreslått til valgkomiteen ved benkeforslag, ellers var det ikke forslag fra salen. Resultatet ble slik:

Landsstyret:            Bjørn Otto Hansen ble valgt til ny kasserer

Thor Sørlie ble gjenvalgt som nestleder

Valgkomité:             Niels J. Abildgaard ble valgt for to år.

Hans Vidar Ellingsen og Øivind Juul Nilsen sitter ett år til.

Revisor:            Kari Larsen tok gjenvalg

Kandidater til styret i Magasinet STEIN as:

                        Harald Folvik, Lørenskog

                                                Harald Breivik, Lillesand

 

13.              Medlemsbladet STEIN (nytt punkt som ble tilføyd dagsorden). Geir Henning Wiik holdt en liten orientering om arbeidet med bladet. Det er plass og behov for mer stoff fra foreningene. Det vil bli holdt skrive- og fotokurs for foreninger hvor det er interesse. Foreløpig har det vært liten respons på dette tilbudet.

Geir har dessuten representert NAGS og STEIN på årsmøtet i Trøndelag Amatør­geologiske Forening. Av økonomiske grunner ønsker de ikke lenger å kjøpe og distribuere STEIN til sine medlemmer. Følgelig har de vedtatt på årsmøtet sitt å melde seg ut av NAGS. Vi synes dette er beklagelig, men kan ikke se mer vi kan gjøre i saken.

 

14.            Deretter ble møtet hevet.


– 3 –

 

Etter en pause begynte andre økt, som var en gruppearbeidsøkt. Den ble startet med en innledning ved Knut Edvard.

Hvem er NAGS? Er det landsstyret? For så vidt, vi er valgt til å representere. Men NAGS er summen av alle medlemmene i alle foreningene. Det er viktig at landsstyret får tilbake­meldinger fra foreningene. Nå skal vi utforme NAGS i det nye årtusenet.

Forsamlingen ble inndelt i fire grupper fordelt etter interesse, og arbeidet med disse temaene:

 

·                    Strategiplan    Hva vil vi at NAGS skal være og gjøre?

·                    Steinvettregler   Trenger vi et felles sett med regler i NAGS?

·                    Internett    Hvordan skal NAGS’ hjemmeside se ut?

·                    Bedre kontakt   Kontakt mellom klubbene, og med NAGS

Det er laget egne referater fra alle gruppene. De følger som vedlegg, og vil forhåpentligvis være utgangspunkt for videre arbeid og diskusjoner ute i foreningene.

 

Så fikk vi være med Astrid Haugen og Hans Vidar Ellingsen til Afrika. I fjor sommer var de på rundtur i Namibia i buss sammen med en gruppe østerrikere og samlet mineraler. Nå hadde de med lysbilder og stuffer, og ga oss et levende og interessant inntrykk fra turen.

 

Dagen ble avsluttet med felles middag og hyggelig samvær. Geir holdt en vakker tale for Hans Vidar og overrakte årganger med STEIN som Hans Vidar egentlig fikk for et år siden, men som i mellomtiden var blitt bundet inn i flotte bøker.

 

Referat: Jan Strebel


Referat fra gruppearbeid

Strategiplan for NAGS 2001 – 2003

 

Gjennomgang av punktene vi fikk utdelt:

 

 

Pkt.

 

ORDLYD

 

GRUPPAS KOMMENTARER

Viktig-

hetsgrad

(1 – 10)

a.

Å søke å bedre kommunikasjonen mellom styret og de enkelte foreningene og foreningene seg i mellom

Svært viktig. Lettest å holde kontakt med de nærmeste ”naboforeningene”

10

b.

NAGS’ hjemmeside

Aktiviteter og opplevelser, ikke bare bilder av premiestuffer

10

c.

Liste over alle godkjente mineraler som er godkjent i Norge

Referanser må med. Kommunikasjon må skje mot fagmiljøet. Er dette egentlig en oppgave for NAGS?

5

d.

Lage et hefte med adresser for kontakter i steinmiljøet rundt i Norge

Personvernet må ivaretaes. Kan ligge på Internett. Samtykke før oppføring.

10

e.

Å gjøre tilgjengelig for alle foreningene de forskjellige turguider som er laget i årenes løp ved å opprette et sentralt arkiv, og sørge for at nye blir laget.

Det er ikke bare å fortelle all verden hvor man finne hva.

Svein Sandbugt har mange guider.

Opphavsretten må ivaretaes.

10

f.

Å følge med i hva som skjer ang. evt. ny minerallov og arbeide for å bli høringsinstans

Det er amatørene som gjør nye funn. Kontakt med Steinindustriens Landsforening?

10

g.

Steintreffet

Det viktigste som er skjedd i Stein-Norge de senere årene

10

h.

Å knytte kontakten nærmere de geologiske institusjoner

Hva slags kontakt? NGU-biblioteket. Kurs.

8

i.

Nordisk samarbeid

Kan foregå via post. Vennskapsforeninger?

3

j.

Utarbeidelse av samleretiske regler

Respekt for lover og privat eiendom

8

k.

NAGS-medlemskort / fordelskort

Viktig å gjøre NAGS interessant for medlemmene, samt å signalere seriøsitet / forpliktelse utad.

10

l.

Dersom gjennomførbart at alle foreningene får besøk av en fra styret en gang i løpet av en periode

Kombinere med foredrag. Foreningene kan betale noe for det.

9

 

Andre punkter gruppa diskuterte:

·        Det kommersielle aspektet ved steinsamling har kommet for mye i forgrunnen. En stein er verd det noen er villig til å gi for den.

·        Hva med samlingene til de som gir seg eller dør. Testamentering av steinsamlinger ved bortgang, så ikke ting går tapt fordi arvingene ikke verdsetter det.

 

Referat: Jan Strebel
Deltagere    NAGS’ Landsmøte  i  Sarpsborg  2001

 

Navn                                                         Forening

 

Knut Edvard Larsen                                     Leder NAGS

Thor Sørlie                                                       Nestleder NAGS

Niels J. Abildgaard                                           Kasserer NAGS

Jan Strebel                                                       Sekretær NAGS

Ørnulf L. Nordli                                      Styremedlem NAGS

Hans Vidar Ellingsen                                               Valgkomiteen / Foredragsholder

Astrid Haugen                                                  Foredragsholder

Geir Henning Wiik                                        Redaktør i STEIN

May Johnsen                                                    Bergen og omegn GF

Per Ove Johnsen                                                Bergen og omegn GF

Oddvin Furnes                                     Bergkrystallen GF                                            1)

Bjørn Otto Hansen                                    Drammen og omegn GF

Dag Ottesen                                                     Drammen og omegn GF

Rolf Sørengen                                                  Drammen og omegn GF (observatør)

Nina Danielsen                                     Fredrikstad og omegn GF

Atle Michalsen                                     Fredrikstad og omegn GF

Bjørn Kjeholt                                                   Halden GF

Terje Andersen                                                Haugaland GF                                                  2)

Johannes Vandaskog                                          Haugaland GF                                                  2)

Turid Bjørnsen                                                 Moss og Omegn GF

Svein Sandbugt                                                Moss og Omegn GF

Jan Berggren                                                    Solør og omegn GF

Ole Bredalen                                                    Solør og omegn GF

Kjell Hasle                                                       Sarpsborg GF

Egil Hollund                                                     Sarpsborg GF

Jan Rønjom                                                      Telemark GF

Kari Larsen                                                      Vestfold GF / Revisor

Odd Larsen                                                     Vestfold GF

Nils Hartung                                                     Øvre Romerike GF

Anne Kari Skarstein                                              Observatør

1) Forsinket pga. tåke. Ankom først ved 19-tiden. Deltok i resten av programmet

2) Representerte også Sandnes Steinklubb og Sauda Geologiforening