Referat
 
Landsmøte i NAGS
 
Sted:                Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen, Kongsberg
Tid:                  9. mars 2002
Tilstede:            Fra NAGS’ landsstyre:            Knut Edvard Larsen         leder
                                                                        Thor Sørlie                      nestleder
                                                                        Bjørn Otto Hansen          kasserer
                                                                        Ørnulf L. Nordli              styremedlem
                                                                        Jan Strebel                      sekretær
                        Fra foreningene: 17 delegater. 11 foreninger var representert.
                        Deltagerliste følger vedlagt.
 
 
NAGS’ leder Knut Edvard Larsen åpnet møtet med en hilsen til delegatene. Thor Sørlie orienterte om gavene som var lagt ut til delegatene, en ”overlevelsesduk” til turbruk og en stuff (spinell fra Madagaskar). Så var det over til dagsorden:
 
1,2,3.   Innkalling og dagsorden ble godkjent. Knut Edvard ble valgt til møteleder og undertegnede til referent.
4.                  Landsstyrets årsberetning for 2001 ble lest opp av Jan Strebel. Beretningen ble tatt til etterretning. Det ble noe ordveksling om kontakten mellom landsstyret og foreningene, og om utbredelsen av datamaskiner i steinmiljøet.
5.                  Regnskap og budsjett. Regnskapet for NAGS for 2001 ble presentert av Bjørn Otto Hansen, som også ga utfyllende kommentarer. Revisjonsberetningen ble lagt fram. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer, og landsstyret innrømmet ansvarsfrihet. Bjørn Otto gikk også gjennom forslaget til budsjett for 2002. Det viser et overskudd på kr 800,-. Budsjettet ble godkjent.
6.                  NAGS-messer / Steintreff. Ingen foreninger har så langt søkt om å ha NAGS-messe i 2002 eller 2003. Steintreffet på Eidsfoss: Thor Sørlie orienterte om erfaringene fra treffet 2001, og om planene for treffet i 2002. Plakaten for neste treff ble presentert og senere delt ut.
7.                  Messefond og reisefordelingsfond. Bjørn Otto la fram status for messefondet. Fondet er på kr 6066,-. Det er bare tilført renter i 2001. Han orienterte også om reise­fordelings­fondet. Det ble enighet om at landsstyret skal se på hvordan fondet bør fungere, og hvordan det bør føres i regnskapet.
8.                  Medlemsbladet STEIN. Thor leste opp et brev fra redaktøren, Geir Henning Wiik. Geir har gjort en jobb det står stor respekt av som redaktør gjennom 14 år / 54 nr. Bladet har et høyt kvalitetsnivå, og et enstemmig landsmøte ønsker å rose redaktøren for hans innsats. Redaktøren har ytret ønske om avlastning for administrative arbeidsoppgaver, eventuelt å fratre. Han har fått hjelp med distribusjon til enkelt­abonnenter, regnskap og indeksering. Det er behov for at noen tar seg av lageret av gamle nummer (dette krever ca. 30 m² tilrådighet / minimumstemperatur 6 °C), annonseakkvisisjon, og personer til et redaksjonsteam. 
9.                  Vedtektsendringer. Knut Edvard hadde kopiert de ulike utkastene på folier og viste dem på overheadprojektor. Vi gikk gjennom endringsforslagene punkt for punkt, og stemte over dem etter diskusjon på hvert punkt. Resultatene ble som følger: (For punktenes innhold se innkallingen, det fører for vidt å gjenta alt her.)
a)          Styrets forslag til endring av § 8 ble vedtatt med 9 stemmer. Dermed skal steintreffet og budsjett inn på dagsordenen for landsmøtet. Styret ordner ordlyden, reviderer vedtektene og sender dem ut til foreningene.
b)          Sandnes Steinklubbs forslag til ny paragraf om budsjett ble forkastet med 10 stemmer.
c)          Sandnes Steinklubbs forslag til endring av § 9 om medlemsbladet ble enstemmig forkastet.
d)          Sandnes Steinklubbs forslag til endring av § 1 (formålsparagrafen) forkastet mot 1 stemme.
e)          Sandnes Steinklubbs forslag til endring av statuttene for messefondet forkastet mot 1 stemme.
f)            Sandnes Steinklubbs forslag til endring av statuttene for reisefordelingsfondet ble enstemmig forkastet.
 
10.              Innkomne forslag:
10. a)   Samleretiske regler. Disse ble også gjennomgått og stemt over punkt for punkt. Resultatet ble slik (med reglenes nummerrekkefølge):
1.          Her forelå ikke forslag til endring. Enstemmig vedtatt.
2.          Opprinnelig forslag enstemmig vedtatt. Sandnes Steinklubbs forslag forkastet. Kommentaren fra Sørlandets Geologiforening med ønske om større klarhet i rettigheter og plikter i forhold til offentlige lover og regler tas til etterretning av landsstyret, som vil arbeide videre med dette.
3.          Opprinnelig forslag vedtatt mot en stemme, med en liten endring i ordlyden: ”før en forlater forekomsten” endres til ”før forekomsten forlates”. Sørlandets Geologi­forenings forslag enstemmig forkastet.
4.          Opprinnelig forslag vedtatt mot en stemme. Sørlandets Geologi­forenings forslag enstemmig forkastet.
5.          Opprinnelig forslag fikk 7 stemmer, Sandnes Steinklubbs forslag 4. Opprinnelig forslag vedtatt.
6.          Sørlandets Geologi­forenings forslag enstemmig forkastet. Sandnes Steinklubbs forslag forkastet mot 1 stemme. Opprinnelig forslag vedtatt med 10 stemmer.
7.          Opprinnelig forslag enstemmig vedtatt.
8.          Sørlandets Geologi­forenings forslag enstemmig forkastet. Opprinnelig forslag enstemmig vedtatt, derved falt Sandnes Steinklubbs forslag.
9.          Sørlandets Geologi­forenings forslag til nytt punkt 9 enstemmig forkastet. 
 
10. b)  Landsmøtets form og innhold. Knut Edvard la fram landsstyrets tanker om hvordan
 landsmøtene kan organiseres i framtiden. Man ser at til dels mye tid på møtene går med til å  diskutere paragrafer og ordlyd, mens det blir dårlig tid til å snakke andre ting vi er opptatt av, og som kan være vel så viktige for amatørgeologenes vilkår og geologiforeningenes ve og vel, eller være eller ikke være. Kan det være en idé å ha fullstendig dagsorden etter vedtektene bare annethvert år, og bruke møtene i mellom til mer målrettet inspirerende arbeid, gruppearbeid, workshops osv. Det måtte vel uansett være gjennomgang av årsberetning, regnskap, budsjett og valg hvert år. Det ble enstemmig vedtatt at styret skal se nærmere på saken, og utarbeide et forslag.
10. c) Logokonkurransen. Det har bare kommet inn to utkast til ny logo. Det foreligger
dessuten tre forslag som kom inn sist det var snakk om ny logo. Da ble det ikke tatt noen avgjørelse. Landsstyret mente man burde hatt et bredere grunnlag å ta en beslutning på. Landsmøtet ble stilt overfor valget mellom å få presentert forslagene og måtte kåre en vinner blant dem, og å forlenge fristen uten å se forslagene, i håp om at det da kan komme inn et eller flere forslag som er bedre egnet. Forslaget om å utsette fristen ble enstemmig vedtatt. Ny frist blir 1. oktober 2002.
11.              Kontingent. Det forelå ikke forslag om å endre kontingenten. Etter noe ordveksling ble det vedtatt med 8 stemmer at landsstyret skal vurdere kontingenten til neste landsmøte.
12.              Valg Niels J. Abildgaard la fram valgkomiteens forslag. Resultatet av valget ble slik:
                        Landsstyret:     Knut Edvard Larsen ble gjenvalgt som leder
                                               Jan Strebel ble gjenvalgt som sekretær
                                               Atle Michalsen (Fredrikstad) ble valgt som styremedlem
Valgkomité:     Karin Vethe (Vestfold) og Ørnulf L. Nordli (Drammen) ble valgt som nye
                       medlemmer. Niels J. Abildgaard sitter ett år til.
Revisor:           Kari Larsen ble gjenvalgt. Etter vedtektene skal det være en varamann for revisor, men ingen kandidat var klar. Landsstyret ble gitt i oppdrag å finne en person til dette vervet.
Kandidat til styret i Magasinet STEIN as:
                                               Terje Reinan (Bergen)
 
13.              Knut Edvard takket for innsatsen, og avsluttet den formelle delen av landsmøtet.
 
 
Etter en pause begynte andre økt, som var ”Fokus på tema”. Det var tre temaer, og vi startet med innledninger om hvert tema.
 
Grunneieren og steinsamleren – kan interessene deres forenes?
Første innleder var Johannes Vandaskog (Haugaland). Han er bonde, grunneier og amatør­geolog, og har en mineral­forekomst på eiendommen sin. Han ser dermed saken fra begge sider. Friluftsloven gir ingen rett til å samle stein. Grunneieren har råderett. Samlere må ta kontakt med grunneieren, her gjelder åpenhet og ryddighet framfor å forsøke å gå bak grunneierens rygg. Man skal fortelle om hva man finner. Det er viktig at man rydder opp etter seg, passer på å lukke grinder og er varsom med gjerder.
 
Rekruttering – hvordan få med barn og unge i foreningen?
Neste innleder var Thor Sørlie. Han viste overheads og fortalte om juniorgruppa de driver i Halden Geologiforening. De har et flott og gjennomtenkt opplegg. Den viktigste forutsetningen er at man har minimum to personer som har tilstrekkelig tid, tålmodighet, oppfinnsomhet og lag med barn. Møtene er på en time en gang pr. måned.
Steinsamlerens ”testamente” – hva skjer med samlingen min etter at jeg har gått bort?
Knut Edvard og Thor innledet om dette temaet. Man har sett ulike utfall når det gjelder etterlatte steinsamlinger, fra at alt kjøres på fyllinga til at man tror det er fryktelig mye verd. Det er viktig at det er orden i samlingen, og at man tenker over hva man selv ønsker at skal skje med den. Det kan være et alternativ å forsøke å selge det meste og sitte igjen med bare de beste tingene. Det er ikke så sikkert at det lokale museet eller geologiforeningen er så veldig interessert i å overta et stort antall kasser med varierende innhold.
 
Deretter delte vi oss på tre grupper, som diskuterte hvert sitt tema. Hva som kom fram der skal ikke refereres her, men landsstyret vil arbeide videre med alle temaene. Etter hvert vil hvert tema presenteres i bearbeidet form, som egne hefter/skriv eller artikler i STEIN.
 
  
Bilder fra Steintreff på Eidsfoss
Så var det tid for en elektronisk lysbildefremvisning. Trond Lindseth (Drammen) har vært iherdig til å ta bilder på de tre treffene som har vært hittil. Disse ble vist på lerretet med en videoprojektor. Det var en flott framvisning, som virkelig gir en lyst til å dra på steintreff. Trond hadde kopiert bildene på Cd-rom. De foreningene som var representert fikk hver sin, de andre vil få den tilsendt. Tusen takk for flott innsats, både med fotografering og med initiativet til å få brakt bildene og reiselysten ut til foreningen!
 
Dagen ble avsluttet med felles middag og hyggelig samvær. Knut Edvard holdt en morsom tale for Ørnulf, som går ut av landsstyret og overrakte en flaske vin og en krysoberyllkrystall fra Madagaskar. Knut Edvard hadde også laget i stand en spørrekonkurranse som ble løst i grupper rundt bordene. Vi fikk virkelig litt å bryne oss på, og det var stuffer i premie til vinnerlagene.
 
Søndag formiddag gikk med til Generalforsamling i Magasinet STEIN as. Fra dette kommer eget referat.
Deretter kunne de som ønsket det å besøke Bergverksmuseet, som nå er åpent hver dag året rundt. Der er det en interessant avdeling med utstyr som ble brukt i og utenfor gruvene, og ikke minst: Samlingen av sølvstuffer i alle former og fasonger. De var virkelig en fryd for øyet! Men det sluttet ikke der. Det er nemlig i de senere årene bygget opp en meget presentabel mineralsamling ved museet, noe som ikke minst er Fred Steinar Nordrums fortjeneste og hjertebarn. Her finnes det meste, fra edel- og smykkesteiner, lekre stuffer fra senere funn av vakre norske mineraler til industrimineraler og produkter av disse. Det finnes dessuten en rikholdig butikk med noe for enhver smak og lommebok. Museet anbefales på det varmeste, her finnes mye som burde interessere både store og små!
 
Referat: Jan Strebel

 
Deltagere    NAGS’ Landsmøte  i  Kongsberg  2002
 
Navn                                                         Forening
 
Knut Edvard Larsen                                     Leder NAGS
Thor Sørlie                                                   Nestleder NAGS
Bjørn Otto Hansen                                       Kasserer NAGS
Jan Strebel                                                   Sekretær NAGS / Sarpsborg GF
Ørnulf L. Nordli                                           Styremedlem NAGS
Asbjørn Johansen                                         Bergen og omegn GF
Terje Reinan                                                 Bergen og omegn GF
Trond Lindseth                                             Drammen og omegn GF
Rolf Sørengen                                               Drammen og omegn GF
Nina Danielsen                                              Fredrikstad og omegn GF
Elisabeth Skoglund                                        Fredrikstad og omegn GF
Bjørn Kjeholt                                                Halden GF
Johannes Vandaskog                                     Haugaland GF 
Niels J. Abildgaard                                        Oslo og Omegn GF
Anne Kari Skarstein                                      Oslo og Omegn GF
Håkon Johnsen                                              Sandnes Steinklubb
Jan Berggren                                                  Solør og omegn GF
Ole Bredalen                                                  Solør og omegn GF
Jan Rønjom                                                    Telemark GF
Ragnhild Steinhaug Nordbø                            Telemark GF
Stig Larsen                                                     Vestfold GF
Karin Maria Vethe                                         Vestfold GF