Referat

Landsmøte i NAGS

 

Sted: Hotel Sverre, Sandnes

Tid: 22. april 2006

Tilstede: Fra NAGS’ landsstyre: Knut Edvard Larsen leder

Thor Sørlie nestleder

Bjørn Otto Hansen kasserer

Jan Strebel sekretær

Fra valgkomiteen: Stig Larsen

Fra STEIN: Geir Henning Wiik redaktør

Fra foreningene: 13 delegater. 11 foreninger var representert.

Deltagerliste følger vedlagt.

 

NAGS’ leder Knut Edvard Larsen ønsket velkommen og åpnet møtet. Lederen for Sandnes Steinklubb, Torbjørn Bergo, ønsket oss velkommen til Sandnes og delte ut biter fra et interessant funn, kloritt med klinozoisitt i smykkesteinskvalitet fra Nærbø på Jæren.

Knut Edvard fortalte så litt om NAGS, før vi tok en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Årets gave til delegatene var Shona-skulpturer fra Zimbabwe, som Thor Sørlie hadde skaffet. Så var det over til dagsorden:

1,2,3. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. Knut Edvard ble valgt til møteleder og undertegnede til referent.

Landsstyrets årsberetning for 2005 ble lest opp av Jan Strebel. Det ble litt snakk rundt innsending av årsberetninger fra foreningene, 17 foreninger hadde hittil sendt inn. Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap for 2005. Bjørn Otto Hansen gikk gjennom regnskapet for NAGS, og kommenterte en del av postene. Regnskapet viser et underskudd på kr 50 mot budsjettert overskudd kr 3310. Regnskapet ble godkjent. Det ble for øvrig fremsatt et forslag om at NAGS kunne stå for innkreving av kontingent på vegne av foreningene. Etter noe debatt ble man enig om at det er uhensiktsmessig.

Budsjett for 2006. Bjørn Otto gikk gjennom budsjettet som viser et lite overskudd, kr 700. Budsjettet ble godkjent.

Steintreffet på Eidsfoss. Thor Sørlie fortalte om bakgrunnen for steintreffet på Eidsfoss, litt om fjorårets treff og om forberedelsene til årets treff. Årets plakat og folder var klare, laget av Trond Lindseth, Drammen og omegn Geologiforening.

NAGS-messer. Ingen foreninger har så langt søkt om å ha NAGS-messe i 2006. Thor oppfordret foreningene til å holde lokale messer.

Reisefordelingsfondet forklarte om hensikten med fondet, og oppfordret de foreningene som ønsket å få dekket reise til å sende inn regning med underliggende bilag. Fondet sto ved årsskiftet i 23 632 kroner. Hensikten med fondet er at det ikke skal koste de foreningene som har lang vei mer å være med på landsmøtene enn de som har kort vei.

– 2 –

Medlemsbladet STEIN. Redaktør Geir Henning Wiik forklarte om ordningen med direkte distribusjon. Dette blir besørget av Bergen og Omegn Geologiforening, og gir medlemmene bladet rett i postkassen kort tid etter at det er ferdig fra trykkeriet. Bladet er bra, forholdene tatt i betraktning, men det er alltid rom for forbedringer. Redaktøren ønsker ris, ros, stoff, bilder og tips om annonsører, samt at foreningene betaler i tide. Korrekturen er bedre, men det kommer fortsatt klager. Man ønsker å øke antall direkteabonnenter, og skal ha en vervekampanje i år. Det kom forslag om å sende bladet til oljeselskap, ungdomskoler og om løssalg i steinbutikker, samt å lage et spesialnummer til bruk i forbindelse med Geologiens Dag.

Vedtektsendringer. Det forelå ikke forslag om vedtektsendringer.

Innkomne forslag. Det forelå ikke innkomne forslag.

Kontingent. Kontingenten blir uforandret.

Infopermen. Knut Edvard orienterte om permen, og ba foreningene å komme med innspill. En del av stoffet i permen kan gjøres tilgjengelig på Internett.

NAGS-kortet. Knut Edvard orienterte. Moss og Omegn Geologiforening gir gratis inngang på Mossemessa for de som har kortet. Ellers er det foreløpig bare noen museer som har gitt fordeler. Det ble kritisert at det er få konkrete fordeler så langt. Kortet kan brukes ved henvendelse til gruver, pukkverk mv. som tegn på at man er en seriøs steinsamler.

Valg. Stig Larsen la fram valgkomiteens forslag. Resultatet av valget ble slik, i tråd med valgkomiteens innstilling (alle valg er for to år om ikke annet skrives):

Landsstyret: Knut Edvard Larsen ble gjenvalgt som leder.

Jan Strebel ble gjenvalgt som sekretær.

Peter Andresen (Vestfold/Telemark) ble valgt til styremedlem.

Valgkomité: Stig Larsen (Vestfold) ble gjenvalgt for ett år til erstatning for Kjell Paulsen som ønsket å fratre.

Beate Lindseth (Drammen) og Harald Taagvold (Oppdal) ble valgt som nye medlemmer.

Revisor: Kari Larsen (Vestfold) ble gjenvalgt som varamann for revisor. Anne Thorvaldsen (Fredrikstad) sitter som revisor ett år til.

Jan Strebel la fram forslaget til kandidat til styret i Magasinet STEIN as på vegne av valg komiteen for AS’et:

Karin Wethe ble valgt som NAGS’ kandidat til styremedlem (gjenvalg).

Knut Edvard takket for deltagelsen og engasjement og avsluttet den formelle delen av landsmøtet.

 

 

 

E E E

Så var det klart for andre økt, "Fokus på tema", som også i år var Geologiens Dag.

Marianne Engdal, fersk og ennå ikke tiltrådt som prosjektleder for Geologiens Dag ved Norsk Geologisk Forening hos NGU i Trondheim, holdt et inspirerende innlegg. Hun ga honnør til fjorårets koordinator, Anne Birkeland, for det arbeidet som ble lagt ned i fjor. Geologiens Dag blir i år 9. september. NGF står for nasjonal koordinering, trykking av T-skjorter og sentral markedsføring. Marianne ønsker dialog omkring erfaringene fra i fjor, og forslag til hvordan ting kan gjøres bedre. Vi fikk se vinnerbildet fra tegnekonkurransen, og bilder fra arrangementer i 2005. Det var da 15000 deltagere på de ulike arrangementene. Målgruppen for arrangementet er først og fremst barn og unge, men alle som kan krype og gå. Man ønsker å gi flest mulig et inntrykk av hva geologi er, og skape en sjanse til å gi de unge en positiv mersmak på geologifaget. Som en inspirasjonskilde kan man se hva folk gjorde i fjor. Da var dagen preget av akademisk og næringsmessig innfallsvinkel, men lite fokus på naturglede og opplevelse, skoleverk, pedagogikk og naturvern.

Marianne Engdal har telefon 73 90 40 91, mobil 930 94 918, E-post marianne.engdal@ngu.no

Hjemmesiden på Internett er også i år www.geologiensdag.no.

E E E

Deretter var tiden inne for å dra på tur. En av grunnene til at man har flyttet landsmøtet lenger ut på våren, er nettopp at muligheten for å dra på tur er bedre da.

Sandnes Steinklubb hadde skaffet en minibuss til oss, og med en personbil i tillegg la vi ut på tur til Lifjellet, en av de høyeste toppene i området. Med oss på turen var geolog Sven Åge Svendsen, som ga oss en grei orientering om bergartene i området. Deretter gikk turen til Varatun gård, et kommunalt kultursenter hvor klubben har sitt tilhold. Der hadde klubben rigget til en imponerende vakker og rikholdig utstilling av mineraler og bergarter fra Rogaland, og siden det ikke var tid til å dra oss med milevis avgarde for å lete etter stein, skaffet tilveie en rekke prøver vi bare kunne forsyne oss med. Det må kalles service! Det var:

Fyllitt fra Tau

Titanitt på kalkspat fra Nærbø, Jæren

Hematittkrystaller i roser fra Figgjo, Sandnes

Magnetittkrystaller fra Dale, Sandnes

Piemontitt (rosa) fra Seldal, Høle

Anorthositt (omvandlet, hvit) fra Hellvik, Egersund

Dioritt (grå), selges undernavnet Durasplitt pga. hardheten, fra Tau

Labradoriserende anorthositt fra Sirevåg, Egersund

E E E

Hyggekveld på Hotel Sverre. Vel tilbake på hotellet var det tid til en liten pause, og deretter var det middag i spisesalen. Vi fikk deilig svinestek til middag og sviskekompott til dessert. På vegne av NAGS overrakte Thor en spesiell Shona-skulptur til Sandnes Steinklubb ved Torbjørn Bergo. Det var utlodning med mange flotte gevinster, og siden gikk praten om stein, foreningsdrift og andre temaer til langt på kveld, slik det gjerne gjør når steinfolk møtes.

Søndag formiddag var det Generalforsamling i Magasinet STEIN as. Fra dette kommer eget referat.

Referat: Jan Strebel

Deltagere på NAGS’ Landsmøte i Sandnes 2006

Navn Forening

Knut Edvard Larsen Leder NAGS

Thor Sørlie Nestleder NAGS / Halden GF

Bjørn Otto Hansen Kasserer NAGS / Drammen og Omegn GF

Jan Strebel Sekretær NAGS / Sarpsborg GF

Geir Henning Wiik Redaktør STEIN

Terje Nilsen Haugaland GF

Turid Bjørnsen Moss og omegn GF

Jan Erik Edvardsen Moss og omegn GF

Torbjørn Bergo Sandnes Steinklubb

Bjørn Halvor Kvilhaug Sandnes Steinklubb

Arne Rust Sandnes Steinklubb

Synnøve Aslesen Stavanger GF

Jan Erik Ophus Stavanger GF

Jan Stenløkk Stavanger GF

Dagfinn Espeland Sauda GF

Harald Breivik Sørlandets GF

Stig Larsen Vestfold GF og valgkommiteen

Jan Rønjom Telemark GF