Vedtekter for NAGS

 

(Norske Amatør Geologers Sammenslutnings vedtekter, med siste endringer vedtatt på landsmøtet i Skien den 14. april 2007 og på landsmøtet i Moss 2014).

 

1. FORMÅL

NAGS skal være et  koordinerende og rådgivende organ for medlemmene.

Formålet  søkes oppnådd ved:

a) å virke for utbredelse og fremme av amatørgeologien som hobby.

b) å oppta forbindelser med beslektede organisasjoner, både amatørgeologiske og faggeologiske, innen- og utenlandske, med tanke på utveksling av erfaringer.

c) å utgi et medlemsblad

 

2. ORGANISASJON

NAGS' organer er landsmøtet og landsstyret.

 

3. MEDLEMSSKAP

Medlemskap kan enhver geologiforening oppnå som er enig i NAGS' formål og betaler medlemskontingent. Foreningene skal innen 1. mars hver år sende årsmelding med medlemsantall samt en oversikt over det sittende styre til NAGS' landsstyre.

 

4. MEDLEMSKONTINGENTEN

Til dekning av landsstyrets utgifter betaler de tilsluttede foreninger en kontingent for hvert medlem som er tilsluttet foreningen. Enkeltpersoner eller familie utgjør et medlemskap. Kontingenten fastsettes av landsmøtet.

 

5. REGNSKAP

Regnskapsåret følger kalenderåret. Revidert regnskap deles ut på landsmøte. Regnskapsoversikt sendes medlemsforeningene sammen med innkalling til landsmøtet.

 

6. LANDSMØTET

Landsmøtet er NAGS' høyeste organ og består av landsstyret og 2 medlemmer fra hver av de tilsluttede foreninger, minst en fra styret - helst lederen. Hver forening har kun en stemme. Landsstyret har ikke stemmerett. Landsmøtet er beslutningsdyktige når minst 5 av foreningene er representert.

Landsmøtet samles årlig innen utgangen av april. Landsmøtet innkalles med 6 ukers varsel. Forslag som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest 8 uker før landsmøtet. Forslagene følger landsmøte­innkallingen.

 I årsberetning og referat fra landsmøtet må alle endringer og valg tas med.

 

7. LANDSSTYRET

Landsstyret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer og et styremedlem som velges på landsmøtet og overtar vervene umiddelbart.

Valg av de ulike vervene er som følger:

Leder – hvert år

Sekretær og nestleder – annen hvert år

Styremedlem og kasserer – annen hvert år

Revisor med vararepresentant – annen hvert år

Valgkommité velges for tre år bestående av tre personer, der ny person velges hvert år slik at lengstsittende går ut, men kan gjenvelges for nye tre år.

 

Leder velges for ett år, mens sekretær og styremedlem velges for to år og alternerer med nestleder og kasserer som velges for to alternerende år.

 

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av medlemmene være tilstede. Ved stemmelikhet skal lederen ha dobbeltstemme.

 

Det avtroppende styret skal inne 14 dager etter landsmøtet har overlevert det nye landsstyret

alle NAGS' eiendeler, arkiver, midler og regnskap i revidert stand.

Landsstyret skal formidle alt materiell av felles interesse, så som opplysnings- og kursvirksomhet, vernesaker, litteraturtjenester, ekskursjoner, guider reiser m.m. Det skal likeledes søke å knytte kontakter og komme frem til avtaler som kan komme medlems-foreningene til nytte både faglig og økonomisk. Landsstyret har beslutningsmyndighet når det gjelder saker som gjelder den daglige driften. Alle saker det fattes beslutninger om, og som er av almen interesse, skal sendes medlemsforeningene.

 

8. LANDSMØTET

Følgende saker behandles på Landsmøtet:

             1:        Godkjenning av innkallingen

             2:        Godkjenning av dagsorden

             3:        Valg av møteleder og referent

             4:        Landsstyrets årsberetning

             5:        Regnskap

             6:        Budsjett for NAGS for inneværende år

             7:        Steintreffet

             8:        Reisefordelingsfond

            9:         Medlemsbladet

            10:       Vedtektsendringer

            11:       Innkomne forslag

            12:       Kontingent

            13:       Valg av:

                        a) Leder, sekretær og styremedlem det ene året.

                            Nestleder og kasserer det andre året.

                        b) Revisor med varamann for 2 år.

                        c) Valgkomite for 2 år

Landsmøtet skal legge vekt på kontinuitet i styret. Valgene skjer ved simpelt flertall.

 

9. MEDLEMSBLADET

a)      Formålet med medlemsbladet er:
- å holde medlemmene i foreningene og andre geologinteresserte orientert om hva som skjer innen det vide feltet stein/geologi som hobby gjennom populærvitenskaplige reportasjer, intervjuer og nyheter.
-  Være informasjons- og debattorgan for NAGS.

b)      Tilsluttede foreninger må kjøpe dette i minst det antall som de har betalende medlemskap i foreningen. Kostnadene pr. blad vil være trykkeutgiftene fordelt på det totale antall medlemmer tilsluttet NAGS' medlemsforeninger.

c)      Landmøtet vedtar de overordnede retningslinjer for bladet som budsjettramme, hvilke godtgjørelser som skal gis for ulike tjenester, bladets pris (kontingent), hvem som skal ha redaktøransvaret, velger regnskapsfører, samt vedtar de nødvendige instrukser og arbeidskontrakter.

d)       Redaktør har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og produksjon av dette. Han rapporterer årlig til Landsmøtet og jevnlig i løpet av året til landstyret.

e)       Hver forening utpeker en bladkontakt. Vedkommende er den som redaktør og kasserer kan henvende seg direkte til for spørsmål som har med antall blader foreningen skal ha, innhenting av annonser lokalt samt artikkelstoff til bladet.

 

10. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte holdes med 6 ukers varsel dersom 5 av medlemsforeningene eller landsstyret krever dette.

 

11. OPPLØSNING

Oppløsning av NAGS krever minst 2/3 flertall av de tilstedeværende foreninger på 2 på hverandre følgende landsmøter.

Ved oppløsning av NAGS fordeles de økonomiske midlene mellom foreningene i forhold til antall medlemmer.


 

STATUTTER FOR NAGS's MESSEFOND

 

(Norske AmatørGeologers Sammenslutnings messefond, med siste endringer vedtatt på landsmøtet i Kongsberg den 11. mars 2000.

 

   

1.         Avsetning til fondet skjer ved at arrangører av Nordisk stein- og mineralmesse innbetaler til NAGS 30  % av messearrangementets overskudd.

 

2.         Fondet størrelse begrenses oppad til kr. 40.000,-.

 

3.         Messearrangørene kan på forhånd disponere inntil 50 % av fondets maksimale størrelse, begrenset  oppad av fondets aktuelle størrelse ved siste regnskapsavslutning.

 

4.         Forskuddet tilbakebetales til NAGS, sammen med evt. messeoverskudd innen 31.12. det året messen år  avholdt.

 

5.         Ved eventuelt underskudd på messen skal dette dekkes av NAGS' messefond med 30 %, begrenset oppad til kr. 10 000,-.

 

6.         Når fondets maksimalbeløp overskrides skal de overskytende midlene disponeres til 

            reiseforedelingsfondet. Når dette er fylt opp disponeres restbeløpet til drift av NAGS.

 

STATUTTER FOR NAGS's Reisefordelingsfond

 

(Norske AmatørGeologers Sammenslutnings reisefordelingsfond, med siste endringer vedtatt på landsmøtet i Sandefjord den 9/3-96.)

 

 

1.         Reisefordelingsfondet skal subsidiere delegatenes utgifter til landsmøte.

            Tilskuddet gis for en representant fra hver av de deltagende foreninger.

 

2.         Reisefordelingsfondet begrenses oppad til kr. 25.000.-        

 

3.         Fondet bygges opp ved at en andel av kontingenten som vedtas på landsmøte pluss det beløp

            messefondet overskrider kr. 40.000.- med ved forrige års regnskapsavslutning,

            (messeoverskudd og renter fra foregående år) settes av hvert år.

 

4.         Foreninger som deltar på landsmøtet dekker selv kostnader for opphold og overnatting på møtestedet.

 

5.         Foreninger som er lokalisert (postadresse) innen en radius på 100 km, med sentrum på møtestedet,

            betaler selv sine reiseutgifter.

 

6          Foreninger som er lokalisert (postadresse) utenfor denne sirkel, får dekket sine reiseutgifter for en

            person, med fradrag av kr. 400.-. Oppgjør skjer etter reiseregning.

 

7.         Foreninger kan søke om reiseforskudd fra reisefordelingsfondet.